SPIS TREŚCI

 • Wstęp

 • Rozdziały

 • 1. Austria
  2. Belgia
  3. Cypr
  4. Czechy
  5. Dania
  6. Estonia
  7. Finlandia
  8. Francja
  9. Grecja
  10. Hiszpania
  11. Holandia
  12. Irlandia
  13. Litwa
  14. Łotwa
  15. Luksemburg
  16. Malta
  17. Niemcy
  18. Polska
  19. Portugalia
  20. Słowacja
  21. Słowenia
  22. Szwecja
  23. Węgry
  24. Wielka Brytania
  25. Włochy

 • Autorzy
 •  

  WSTĘP

   

  Program warsztatów teatralnych Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki obejmuje cotygodniowe zajęcia instruktorów z poszczególnymi grupami, kilkumiesięczny proces prób i wreszcie spotkania z publicznością. Kulminacją i podsumowaniem każdego sezonu są organizowane od 2000 roku Beskidzie Święta Małych i Dużych - integracyjne przeglądy twórczości warsztatowiczów. Od czterech lat stowarzyszenie systematycznie rozwija i wzbogaca swoją działalność, szukając nowych pomysłów i form aktywności. Obok twórczości teatralnej w programach stowarzyszenia pojawiły się kolejne dziedziny sztuki: animacja i grafika komputerowa, a także działania plastyczne i literackie. Przełomowym momentem w historii Teatru Grodzkiego stało się zdobycie w 2001 roku pierwszego grantu Unii Europejskiej, który otworzył nowe możliwości działania i pozwolił zbudować mocną strukturę organizacji. Fundusze unijne pozostają najważniejszym źródłem finansowania artystycznych i edukacyjnych inicjatyw stowarzyszenia.

   

   

   

  W ramach Teatralnej Mapy Europy od grudnia 2003 do czerwca 2004 roku działało 25 grup warsztatowych. Zajęcia były prowadzone systematycznie, 1 lub 2 razy w tygodniu w różnym wymiarze czasowym - od pół godziny do trzech godzin. Uczestnicy zajęć - aktorzy Teatru Grodzkiego to osoby, które z różnych przyczyn znajdują się w szczególnie trudnym położeniu. Tworzą grupę ponad 300 osób różniących się wiekiem, stanem zdrowia, sytuacją materialną i społeczną. Wszyscy jednak chcą i potrafią przeciwstawiać się trudnościom, szukając w teatrze pięknych, dobrych i ciekawych przeżyć. Efektami ich pracy są nie tylko spektakle teatralne. Największą wartość ma ogromne bogactwo doświadczeń, jakie stały się udziałem wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu. Publikacja, którą Państwu prezentujemy to tylko niewielki fragment tych wspólnych osiągnięć, próba zatrzymania i utrwalenia wybranych pomysłów, odkryć i metod pracy.

   

   

   

   

   

  Grupy teatralne

  Projekt został zrealizowany we współpracy z siecią placówek sprawujących opiekę nad osobami ze środowisk zagrożonych społeczną marginalizacją. Głównym partnerem stowarzyszenia było w tym przedsięwzięciu bielskie Centrum Pomocy Rodzinie kierowane przez Ewę Jakubowską - Fiuk. 13 grup warsztatowych działało w świetlicach środowiskowych i ogniskach wychowawczych podlegających Centrum. Placówki te wspierają dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo, wyrównują skutki zaniedbań wychowawczych, prowadzą profilaktykę i terapię zaburzeń zachowania, pomagają w nauce i w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, rozbudzają i rozwijają zainteresowania podopiecznych.
  Praca terapeutyczna i readaptacyjna prowadzona we wszystkich ośrodkach objętych projektem jest trudna, wymaga ciągłego zmagania się z wieloma przeciwnościami i ograniczeniami, z bezradnością i frustracją. Program warsztatowy Teatru Grodzkiego wpisuje się w ten wysiłek, akcentując niezwykłe możliwości terapii przez sztukę.

   

   

  Widowiska

  Europejski kontekst poszukiwań teatralnych uruchomił szereg pomysłów i odkryć. Bogactwo i różnorodność interpretacji tego tematu okazały się jednym z najciekawszych aspektów programu i miały istotny walor poznawczy. Twórcy przedstawień sięgnęli po bardzo różne źródła inspiracji. W wielu przedstawieniach wykorzystane zostały narodowe bajki, baśnie, mity i legendy. Powstały również spektakle odwołujące się do biografii i twórczości wybitnych artystów, do miejsc i atrakcji turystycznych, do wydarzeń z historii czy do sytuacji politycznej w danym kraju. Ważną rolę w budowaniu teatralnych portretów państw i narodów odegrała muzyka, w niektórych przedstawieniach zaistniały pojedyncze słowa i zdania w obcym języku. Każda z grup zdobywała wiedzę o wybranym kraju na różne sposoby, posługując się źródłami literackimi i prasowymi, internetem, turystycznymi przewodnikami, a nawet książką kucharską. Instruktorzy i uczestnicy zajęć korzystali z zasobów Książnicy Beskidzkiej oraz Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Bielsku-Białej. Materiały o poszczególnych krajach udostępniły: Włoski Instytut Kultury oraz ambasady Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Republiki Estonii, Republiki Grecji, Królestwa Danii i Królestwa Holandii.

   

   

   

   

  Pomysły

  Każdy z instruktorów realizujących program warsztatowy miał własną wizję artystycznych poszukiwań, a równocześnie praca z poszczególnymi grupami wymagała indywidualnego podejścia i dostosowania się do rozmaitych ograniczeń, potrzeb i wymagań. Stąd realizacje 25 spektakli przyniosły bardzo różnorodne rozwiązania i konwencje. Ta część opisu skupiona jest przede wszystkim na praktycznych metodach i technikach popartych teoretyczną refleksją. Wskazanie i opis różnych teatralnych pomysłów, które jednak mają wiele wspólnych cech jest próbą sformułowania "filozofii" działań warsztatowych stowarzyszenia.

   

  Ćwiczenia

  W 2001 roku Teatr Grodzki wydał książkę pod tytułem Pokażę ci świat. Ćwiczenia, zabawy, etiudy teatralne - opis 70 praktycznych pomysłów na pracę warsztatową. Publikacja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, nakład 1000 egzemplarzy szybko się wyczerpał. Kolejnych 25 ćwiczeń prezentujemy z nadzieją, że okażą się równie przydatne i inspirujące w pracy wielu osób i placówek. Są to propozycje zabaw wykorzystywanych przez instruktorów stowarzyszenia, jak również ćwiczeń inspirowanych doświadczeniami litewskiego Centrum Młodzieżowego Babilonas z Wilna (jeden z partnerów Teatru Grodzkiego) i gier teatralnych zebranych przez Augusto Boala.

   

   

  Teatralna Mapa Europy - warsztaty twórcze dla grup defaworyzowanych została nagrodzona w konkursie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie Small Projects Programme 2002 -Small Projects Facility 2002 Realizacja projektu była możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wysiłkowi wielu osób - całej ekipy stowarzyszenia i licznej grupy wolontariuszy. Program warsztatowy prowadziło 13 instruktorów - ich pracę wspierał i koordynował Jan Chmiel, szef zespołu. Bardzo ważny wkład w realizację projektu mają pracownicy placówek objętych działaniami warsztatowymi. Wszyscy opiekunowie grup są współtwórcami tej publikacji, bez ich pomocy nie mogłaby ona powstać.

   

   

   

  Autorem opracowania muzycznego wielu widowisk jest Tomasz Zieliński, równocześnie twórca strony internetowej projektu. Program występów - kilkadziesiąt pokazów w 11 miejscowościach - przygotowała i realizowała Ewa Polak-Walesiak. Istotny udział w pracach projektu mieli również pozostali pracownicy Teatru Grodzkiego, współtworzący na co dzień program stowarzyszenia: Michał Bagrowski, Jolanta Sopicka, Ewa Kozieł, Magdalena Dudek i Barbara Jędrysek. Działania Teatralnej Mapy Europy wspierali też wolontariusze: Joanna Czudak, Elżbieta Sraga, Justyna Kacperska, Iza Ochelska, Jolanta Garas, Łukasz Makuch, Bożena Jeleń, Agnieszka Wróblewska oraz Beata Góra, Katarzyna Halama-Jonkisz, Katarzyna Kasolik, Zuzanna Kulikowska, Krystyna Sadowska i Patrycja Syska.

  Maria Schejbal
  Koordynator Projektu


             

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała, Biuro: ul. Broniewskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała,
  tel. (48 33) 496 52 19, 816 21 82, 497 56 55, fax: (48 33) 816 21 82, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"