EFS "WARSZTATY
AKTYWIZUJĄCE"

O Projekcie

Grupy Artystyczne
Sezon 2005/2006
- info
- efekty pracy
Sezon 2006/2007
- info
- efekty pracy

Grupy Teatralne
Sezon 2005/2006
- info
- grupy teatralne
Sezon 2006/2007
- info
- grupy teatralne

Szkolenia

Programy Zrealizowane
Otworzymy Ci Świat
Cve
Bliżej Sceny
Aktywna integracja...
Konkurs na sztukę
Szlachetne Zdrowie
Amatorzy i Profesjonaliści
Uczestnictwo, Kreacja...
Teatr Niepełnosprawnych
W Poszukiwaniu Rozwiązań
Inwentaryzacja...
EFS - Od Warsztatów...
Aktywizacja Społeczna...
Scenariusz Teatralny...
Warsztaty Teatralne...
EFS - Punkt Poradnictwa...
Warsztaty Teatralne...
Śladami Persefony
Sztuka Prewencji...
Tradycje Regionalne
Śladami Orfeusza
Wspólna Przestrzeń
Byłem Tu !!! Ymil
Jesteś Potrzebny
Zabawki Bez Granic
Teatralna Mapa Europy
Animowana Debata
Teatr i Edukacja...
Odkrywanie Teatru
Warsztaty Teatralne...
Sztuka dla harmonii...

 

 

 EFS "WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE" - O PROJEKCIE

Nazwa projektu:

"Od warsztatów aktywizujących do warsztatu pracy"

Główne źródło finansowania:

www.efs.gov.pl >>>

www.europa.eu.int >>>

Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1,5 - Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Otrzymana dotacja: 386 991,00 zł.

Czas realizacji projektu:

1.09.2005 r. - 31.08.2007 r.

Opis Projektu:

W ramach projektu prowadzone były warsztaty teatralne i artystyczno-komputerowe dla 156 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - młodzieży (15-24 lat) oraz osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Realizowany był również program szkoleń skupiony na metodach pracy twórczej dla ok. 120 osób pracujących z grupami szczególnego ryzyka. Udział w zajęciach był nieodpłatny.

Cele:

Głównym celem projektu była pomoc osobom zagrożonym marginalizacją (młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze, osobom uzależnionym od narkotyków i alkoholu) w przezwyciężeniu społecznej i osobistej izolacji oraz zmotywowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a także wsparcie osób i instytucji zajmujących się tymi grupami. Każdy z uczestników dzięki swoim zainteresowaniom znalazł w zespole warsztatowym własne miejsce i miał możliwość rozwijania indywidualnych talentów, pasji i potrzeb artystycznych.

Wszystkie działania służyły faktycznej poprawie szans beneficjentów ostatecznych na rynku pracy, zarówno dostarczając im nowych kwalifikacji, jak i udzielając wsparcia psychologicznego, które pozwoli im na zastosowanie w praktyce nabytych umiejętności zawodowych. Projekt miał również na celu przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, pracowników instytucji pomocy społecznej oraz instytucji pozarządowych, podczas zaprezentowane zostały twórcze metody pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

Główne działania:

Pierwszy cykl warsztatów twórczych rozpoczął się w październiku 2005 i zakończył w czerwcu 2006. Drugi cykl objął rok szkolny 2006/2007. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w niewielkich grupach warsztatowych. Wszystkie grupy teatralne przygotowały prezentacje swoich dokonań w formie krótkich etiud lub spektakli. Były one pokazywane publiczności podczas imprez organizowanych przez Stowarzyszenie, spektakli wyjazdowych oraz prezentacji poszczególnych placówkach. Dla grup artystyczno-komputerowych wielkie znaczenie miało utworzenie osobnych podstron internetowych na stronie Stowarzyszenia www.teatrgrodzki.pl - przy projekcie "Od warsztatów aktywizujących do warsztatu pracy", gdzie mogli umieścić wszystkie swoje prace (grafika komputerowa, filmy animowane).
Jednym z najważniejszych wydarzeń dla uczestników projektu był pierwszy przegląd spektakli zorganizowany przez Stowarzyszenie na scenie Domu Żołnierza w Bielsku-Białej 23 stycznia 2006. Powstały bardzo piękne widowiska, świadczące o dużym zaangażowaniu uczestników w projekt. W imprezie wzięło udział ok. 300 osób, w tym m.in. przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i mediów.

Grupy przygotowały również spektakle na VI i VII Beskidzkie Święto Małych i Dużych w czerwcu 2006 i 2007, na które zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnych władz, a także goście z całej Polski.

Od marca 2006 do czerwca 2007 Stowarzyszenie Teatr Grodzki przeprowadziło pięć szkoleń dla osób zajmujących się grupami szczególnego ryzyka pod hasłem "Odkrywanie teatru". Ich uczestnicy poznali konkretne metody pracy teatralnej z osobami wykluczonymi społecznie i mieli możliwość doświadczenia ich specyfiki i przydatności dzięki zajęciom warsztatowym. Biorąc udział w dyskusji na temat różnych metod pracy uczyli się przełamywać i rozwiązywać problemy zawodowe wynikające z natury grup, którymi się zajmują.
Równocześnie podejmowane były wysiłki o szeroką promocję medialną projektu, zarówno w prasie lokalnej (Dziennik Zachodni, "W Bielsku-Białej" Magazyn Samorządowy, Beskidzki Informator Kulturalny), jak i w mediach regionalnych i ogólnokrajowych (kwartalnik Relacje -Interpretacje, miesięcznik Śląsk, Gość Niedzielny). Działania projektu relacjonowały również Radio Bielsko, Radio Anioł Beskidów i Program 5 Polskiego Radia (Radio Polonia).

Rezultaty:

Uczestnicy warsztatów twórczych w roku szkolnym 2005/2006 i 2006/2007 wykształcili postawy aktywne i nauczyli się radzić sobie z własnymi ograniczeniami (np. niska samoocena, brak odwagi) oraz problemami zewnętrznymi (np, wrogość środowiska, wykluczenie społeczne). Dzięki bezpośrednim, namacalnym rezultatom projektu (wystawienie widowisk teatralnych, opublikowanie na stronie Stowarzyszenia prac artystyczno-komputerowych) wzrosło poczucie własnej wartości uczestników i motywacja do działań zawodowych. Uczestnicy szkoleń dla pracowników zajmujących się grupami szczególnego ryzyka zdobyli zaświadczenie o ukończeniu kursu "Odkrywanie teatru" potrzebne do awansu zawodowego.

Przewiduje się, że ok. 15 osób podejmie zatrudnienie, 22 osoby podejmą wolontariat, 12 osób utrzyma zagrożone zatrudnienie, a 196 osób kontynuować będzie edukację lub szkolenia.

Sukcesy:

Uczestnicy warsztatów angażowali się w dodatkowe, nieplanowane wcześniej działania (występy, wyjazdy, akcje charytatywne, działania kulturalne i społeczne), co jest istotna miarą sukcesu projektu. W I półroczu był to udział w kampanii ekologicznej (publiczny występ w Dniu Ziemi), wspólne wyjścia do teatru, wyjazd do Krakowa i spotkanie z psychologiem. W II półrocza 2006 odbyły się następujące dodatkowe działania: udział w ogólnopolskiej kampanii na rzecz ochrony środowiska (występ w Katowicach w Dniu Czystego Powietrza), występ dla pedagogów szkolnych i Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w ramach sesji promocyjnej projektu oraz udział w europejskiej wymianie młodzieży w Grecji - na zaproszenie Stowarzyszenia OSMOSIS z Aten (udział w międzynarodowych warsztatach teatralnych).

W warsztatach twórczych uczestniczyło o 60 osób więcej z grup szczególnego ryzyka niż zakładano. Liczba instytucji objętych wsparciem była również większa. Zajęcia z pracy teatralnej z osobami wykluczonymi społecznie cieszyły się dużą popularnością ze względu na niedostatek tego typu szkoleń na rynku pracy.
Projekt "Od warsztatów aktywizujących do warsztatu pracy" został uznany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania EFS, za doskonały przykład innowacyjnego, ciekawego sposobu na wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego i zamieszczony w ogólnopolskiej publikacji Dobrych Praktyk przygotowanej przez Sieć SPLOT i Stowarzyszenie CRIS z Rybnika.

Problemy:

Natura grup dysfunkcyjnych jest bardzo trudna, co powoduje wiele problemów, z którymi stykamy się na codzień: skomplikowana sytuacja rodzinna, osobista, rotacja, zniechęcenie, nagłe pogorszenie się stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Wielu sytuacji nie można przewidzieć w procesie warsztatowym. Staraliśmy się utrzymywać bliski kontakt z placówkami, w których prowadzone były zajęcia, aby wspólnie rozwiązywać problemy.

Potrzeby:

W przyszłych projektach planujemy poszerzyć wsparcie udzielane beneficjentom o działania dodatkowe: wyjścia do teatru, spotkania z psychologiem, wyjazdy integracyjne.

Organizacje współpracujące przy realizacji projektu "Od warsztatów aktywizujących do warsztatu pracy":

1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1, Bielsko-Biała
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, Bielsko-Biała
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Jaworze
4. Państwowy Dom Dziecka, Bielsko-Biała
5. Katolicki Ośrodek Resocjalizacji i Wychowania Młodzieży Fundacji "Nadzieja", Bielsko-Biała
6. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, Oddział Odwykowy w Bulowicach
7. Bielskie Towarzystwo Trzeźwości
8. Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej, Bielsko-Biała
9. Gimnazjum nr 7, Bielsko-Biała
10. Środowiskowe Centrum Pomocy, Bielsko-Biała
11. Liceum Ogólnokształcące nr 8, Bielsko-Biała
12. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"

 

JEDEN PROCENT

KRS 0000051764Prosimy przekaż 1% Podatku
na budowę dobrego domu >>>

Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

OBSERWUJ NAS NA...
facebook blip nasz klasa
youtube golden line twitter

sie pomaga

ZOBACZ KONIECZNIE
BAZA SCENARIUSZY


www. teatramatorski.pl >>>


ZAPRASZAMY
DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

NASZE POZOSTAŁE
SERWISY


www.potens.com.pl >>>
www.cve.com.pl >>>
www.otworzymy-swiat.pl >>>
www.slaskiengo.pl >>>
www.teatramatorski.pl >>>
www.jestespotrzebny.pl >>>
www.poligrafia.bielsko.pl >>>
www.laliki.com.pl >>>

           

| Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"