PUNKT PORADNICTWA ZAWODOWEGO - EFS

O Projekcie
 • Opis Projektu
 • Aktualności
 • Warsztaty
 • Kontakt
 • Partner
 • EFS, SPO RZL
 • PFRON

 • Poradnik
 • Rozmowa Kwalifikacyjna
 • Twoje CV
 • Niepełnosprawni w Pracy
 • Przydatne Linki

 • Publikacje
 • Nr 1
 • Nr 2
 •  

  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     O PROJEKCIE - Europejski Fundusz Społeczny

  Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z czterech funduszy strukturalnych dostępnych dla krajów członkowskich Unii Europejskiej.
  Europejski Fundusz Społeczny wspiera przedsięwzięcia przeciwdziałające bezrobociu oraz rozwija zasoby ludzkie, zmierzając do zwiększenia poziomu zatrudnienia, równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy, trwałego rozwoju oraz spójności gospodarczej i społecznej. Jest instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

  Priorytety EFS realizowane są w ramach pięciu obszarów wsparcia, które określają zakres działań mogących otrzymać wsparcie. Obejmują one:

  - Aktywną politykę rynku pracy,
  - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego,
  - Kształcenie ustawiczne,
  - Doskonalenie kadr gospodarki, oraz rozwój przedsiębiorczości,
  - Zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet w rynku pracy.

  W ramach EFS wspierane są także kwestie horyzontalne dotyczące rozwoju lokalnego, równości szans, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju.

  Europejski Fundusz Społeczny współfinansuje w Polsce:

  - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
  - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

  Sektorowy Program Operacyjny "Rozwój Zasobów Ludzkich"
  Głównym celem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich jest "budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy." Natomiast cele szczegółowe programu to rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki ma zapewnić wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

  Działanie SPO RZL opiera się na trzech priorytetach:

  - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna,
  - Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy,
  - Priorytet 3 - Pomoc techniczna.

  Program SPO RZL określa, jakie działania mogą być podejmowane w ramach poszczególnych Priorytetów. Każdy projekt musi być przypisany do konkretnego Priorytetu i Działania.

  W ramach 1 Priorytetu występują następujące działania:

  - Działanie 1.1 - Rozwój i modernizacja instytucji i rynków pracy - Instytucją wdrażającą jest Departament Wdrażania EFS w MGPiPS,
  - Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży - Instytucją Wdrażająca jest WUP,
  - Działanie 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia - Instytucją Wdrażającą jest WUP,
  - Działanie 1.4 - Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Instytucją Wdrażającą jest PRFON.
  - Działanie 1.5 - Promocja aktywnej politykispołecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka - Instytucją wdrażającą jest Departament Wdrażania EFS w MGPiPS,
  - Działanie 1.6 - Integracja i reintegracja zawodowa kobiet - Instytucją wdrażającą jest Departament Wdrażania EFS w MGPiPS

  Za realizację SPO RZL odpowiedzialny jest Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej. SPO RZL jest programem jest "monofunduszowym" (wszystkie działania SPO RZL są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego). Z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą być współfinansowane również projekty, które odpowiadają celom drugiego Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
  Więcej informacji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego można uzyskać na stronie www.efs.gov.pl i www.europa.eu.int.

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"