Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021

Celem program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 4.136.375,00 PLN, realizowanego przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, jest wsparcie w postaci usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością:

  1. a) co najmniej 40 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. b) co najmniej 110 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Wróć do poprzedniej strony