Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę

 

Rusza rekrutacja do projektu:
„Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę”-
realizowanego przez Bielskie Stowarzyszenie Teatru Grodzkiego
i
Fundację Teatru Grodzkiego
.

 

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.05.2016- 31.07.2018r. w dwóch turach:

 1. maj 2016- lipiec 2017,
 2. maj 2017-lipiec 2018.

Projekt zakłada podniesienie aktywności społeczno- zawodowej 100 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Bielska- Białej i powiatu Bielskiego (ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców gmin Porąbka i Buczkowice), reprezentujących dwie grupy:

 • 50 osób bezrobotnych– III profil bezrobocia (preferowane osoby wielokrotnie wykluczone- dwie lub więcej przesłanek  art. 7 z ustawy o pomocy społecznej
 • 50 osób niepełnosprawnych (preferowane osoby z umiarkowanym, znacznym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnością sprzężoną, intelektualną, lub chorobą psychiczną).

W każdym roku  z oferty projektowej skorzysta 50 uczestników tj:

 • 25 osób bezrobotnych,
 • 25 osób niepełnosprawnych.

Osoby bezrobotne będą realizowały program aktywnej integracji społeczno- zawodowej w ramach oferty Centrum Integracji Społecznej.

Osoby niepełnosprawne, skorzystają m.in. ze wsparcia społeczno- zawodowego, z wykorzystaniem usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej czy Trenera Pracy.

Oferta  projektu opiera się na indywidualnym podejściu do uczestników, w oparciu o ich potrzeby określone w indywidualnym planie działania. Uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:

 1. Treningi i warsztaty grupowe, (np. „warsztaty komunikacyjne”, „jak pokonywać stres”, „praca zespołowa”, „uwierz w siebie”, „jestem ważny- przełamywanie barier dyskryminacji osób niepełnosprawnych”, „rozmowa kwalifikacyjna”). Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z dwóch wybranych warsztatów.
 2. Specjalistyczne wsparcie indywidualne (psycholog, prawnik, doradca zawodowy, specjalista ds. integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych)
 3. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w ramach Centrum Integracji Społecznej (warsztaty remontowo- wykończeniowy, gospodarczo- porządkowy, post-produkcyjny)
 4. Szkolenia zawodowe- dla wybranych osób głównie z grupy niepełnosprawnych, które chcą zwiększyć swoje kompetencje zawodowe i uzyskać nowe kwalifikacje.
 5. Asystentura dla osób niepełnosprawnych- wsparcie osób niepełnosprawnych w codziennym funkcjonowaniu.
 6. Blok społeczno- kulturalny, sportowy (organizacja dwóch wycieczek, pokrycie kosztów wyjść do kina, teatru, na basen itd.)
 7. Wsparcie bezpośrednie uczestników na otwartym rynku pracy. W ramach tego zadania planowane jest wsparcie uczestników w formie asystenta rynku pracy – dla osób bezrobotnych i trenera pracy dla osób niepełnosprawnych. Działanie polega na pomocy w pozyskaniu pracy oraz subsydiowane zatrudnienie przez okres 3 miesięcy u wybranego pracodawcy.

 

W trakcie   uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej osoby bezrobotne będą otrzymywać świadczenie integracyjne.

Dodatkowo pokrywane będą przejazdy na zajęcia, zapewniony catering na szkoleniach grupowych oraz pokrywanie kosztów opieki nad dziećmi w trakcie trwania zajęć.

Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia BSA TG Bielsko-Biała ul. Sempołowskiej 13, 1 piętro pok 128.

Informacji udziela: Renata Golonka- kierownik projektu.

 

Z A P R A S Z A M Y

 

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”Lider projektu:
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne

logoPartner:
Fundacja Teatru Grodzkiego Teatr Grodzki

 

Regulamin (pdf) »
Formularz zgłoszeniowy (pdf) »

 

logotypy-ueProjekt: „Rozwiń Skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IX – Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.5 – Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Wróć do poprzedniej strony