Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Usługi społeczne dla seniorów. Edycja 2

Wartość projektu:  337 500,00 zł,
w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 286 875,00 zł
Okres realizacji: 01.12.2019 r. – 31.08.2020 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

O projekcie

Wsparciem w ramach projektu realizowanego na terenie powiatu bielskiego (gminy: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice) oraz miasta Bielsko-Biała w okresie od 01.12.2019 do 31.08.2020 zostaną objęte niesamodzielne osoby bierne zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia oraz opiekunowie faktyczni będący zazwyczaj członkami rodzin osób niesamodzielnych.

W projekcie udział weźmie:

 • 20 osób niesamodzielnych
 • 20 osób będących opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych

w tym osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z niepełnosprawnościami, korzystające z PO PŻ, korzystające/kwalifikujące się do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Celem głównym projektu realizowanego na terenie powiatu bielskiego oraz miasta Bielsko-Biała jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wobec 40 mieszkańców i mieszkanek wyżej wymienionego obszaru w okresie od 01.12.2019 do 31.08.2020.

Uczestnicy będą mieli zapewnione wsparcie w ramach usług asystenckich, opiekuńczych, usprawniających psychoruchowo, dedykowanych szkoleń, wsparcia coach’ingowego jak również zostaną objęci systemem teleopieki oraz intensywną pracą socjalnoanimacyjną.

 

Zasady rekrutacji

Uczestniczkami i uczestnikami projektu będą osoby zaliczane do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

 1. osoby lub rodziny z dochodem nie przekraczającym 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej
 2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 3. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek
 4. osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ

Warunkiem udziału w projekcie jest zamieszkiwanie na terenie powiatu bielskiego lub miasta Bielsko-Biała.

Ankiety zgłoszeniowe do udziału w projekcie będzie można składać w siedzibie Beneficjenta.

Proces rekrutacji przebiegać będzie następująco:

 • osoba zainteresowana składa komplet dokumentów zgodnie z wzorami opracowanymi przez Beneficjenta (ankieta od osoby niesamodzielnej, ankieta od opiekuna faktycznego),
 • właściwa komisja weryfikuje poprawność oraz kompletność aplikacji oraz sprawdza kwalifikowalność kandydata/tki,
 • kandydat/ka nie spełnia kryterium udziału w projekcie – odmowa/ spełnia – zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną
 • podczas rozmowy kandydat/ka odpowiada na pytania komisji, rozmowa ta podlega ocenie przez komisję
 • komisja po przeprowadzeniu wszystkich rozmów tworzy wstępne listy rankingowe (zakwalifikowani, rezerwa, odmowa)
 • ostatecznego zatwierdzenia list dokonuje Koordynator projektu.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej bądź zakwalifikowanie w trakcie realizacji projektu osoby z listy rezerwowej (np. w przypadku przerwania/ wczesnego zakończenia udziału w projekcie przez UP).

Rekrutacja do Edycji 2 projektu rozpocznie się w grudniu 2019 r.

 

Formularze rekrutacyjne:

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA KANDYDATA/KANDYDATKI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (osoba niesamodzielna) (pdf) >>

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA KANDYDATA/KANDYDATKI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (opiekun faktyczny osoby niesamodzielnej) (pdf) >>

 


 

Z dniem 31.08.2020 r. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” zakończyło realizację projektu ,,Usługi społeczne dla seniorów. Edycja 2”. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych. Wartość całkowita projektu wynosiła  337 500,00 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 313 875,00 zł tj. 93 %

Głównym celem projektu  realizowanego na terenie powiatu bielskiego oraz miasta Bielsko-Biała był wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wobec 40 mieszkańców i mieszkanek wyżej wymienionego obszaru, w tym 20 osób niesamodzielnych doświadczających wykluczenia społecznego oraz 20 opiekunów i opiekunek faktycznych, w tym osób doświadczających wykluczenia społecznego w okresie od 01 grudnia  2019 do 31 sierpnia 2020.

W ramach realizacji projektu wdrożono następujące formy wsparcia dla uczestniczek i uczestników projektu: usługi asystenckie i opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze- usprawniające psychoruchowo i coach’ingowe, usługi  teleopieki oraz usługi szkoleniowe dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” deklaruje gotowość do  świadczenia usług asystenckich oraz specjalistycznych usług opiekuńczych- usprawniających psychoruchowo dla osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach zapewnienia trwałości projektu w ciągu 9 miesięcy od dnia zakończenia projektu.

Liczba miejsc świadczenia usług asystenckich: 10

Liczba miejsc specjalistycznych usług opiekuńczych- usprawniających psychoruchowo: 4

Skorzystanie z powyższych usług wiąże się z ponoszeniem 100% odpłatności przez osoby korzystające.

 

Wróć do poprzedniej strony