Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

PROJEKT “DREAM THEATRE””THE DREAM THEATER” PROJECT

Nowe modele edukacji opartej na dramaterapii w pracy z pacjentami psychiatrycznymi na rzecz ich społecznej integracji 

Czas realizacji: 1.IX.2022-31.VIII.2024

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
(Program Erasmus+ Edukacja Dorosłych).
Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Koordynator projektu
CENTRO DIEGO FABBRI DI STUDI RICERCHE E FORMAZIONE SUL TEATRO, Włochy (Forli) http://www.centrodiegofabbri.it/

Partnerzy projektu
BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE „TEATR GRODZKI”, Polska (Bielsko-Biała) www.teatrgrodzki.pl
LANDSPITALI UNIVERSITY HOSPITAL, Islandia (Reykjavik) https://www.landspitali.is/
FUNDACION INTRAS, Hiszpania (Valladolid) https://www.intras.es/
ASSOCIATION KULTURANOVA UDRUZENJE, Serbia (Novi Sad) https://www.kulturanova.org/index.php/sr/
AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA, Włochy (Ravenna) https://www.auslromagna.it/ 

Cele projektu
(1) Wspieranie pacjentów psychiatrycznych w zdobywaniu kompetencji społecznych.

(2) Podnoszenie świadomości na temat zdrowia psychicznego i przezwyciężanie stygmatyzujących ocen i opinii w tej dziedzinie.

(3) Wzmacnianie kadry sektora kultury i opieki medycznej poprzez organizację szkoleń oraz opracowanie i upowszechnianie ofert i narzędzi edukacyjnych.

(4) Rozwijanie wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy placówkami kultury i służby zdrowia w celu tworzenia wspólnych ram dla wykorzystania dramaterapii w pracy z pacjentami psychiatrycznymi.

Główne działania projektu

Utworzenie zbioru dobrych praktyk w dziedzinie wykorzystania dramaterapii w pracy z pacjentami psychiatrycznymi

Szkolenia dla kadry poświęcone wykorzystaniu dramaterapii w pracy z osobami chorymi psychicznie
(1) dla pracowników sektora opieki medycznej (28/29/30 marca 2023; Bielsko-Biała)
(2) dla pracowników sektora kultury (18/19/20 kwietnia 2023; Forli, Włochy)

Pilotaż dobrych praktyk – lokalne laboratoria zdobywania kwalifikacji dla pacjentów
We wszystkich krajach partnerskich zostaną zorganizowane zajęcia artystyczne dla pacjentów, a ich rezultatem będzie stworzenie widowiska teatralnego w każdym kraju. Zajęcia będą dokumentowane filmowo i fotograficznie. Z materiałów pozyskanych w ten sposób zostanie stworzony film dokumentalny.

Social Inclusion Labs
W każdym kraju będzie działał punkt – pracownia służąca przygotowaniu planu działań w zakresie przedmiotowym projektu na przyszłość (we współpracy z lokalnymi decydentami, szpitalami, domami opieki, placówkami kultury i opieki medycznej).

Przewodnik video po technikach dramaterapeutycznych
Partnerzy przygotują wspólnie zbiór praktycznych informacji i wskazówek dla pracowników sektora kultury i opieki medycznej zainteresowanych wykorzystaniem dramaterapii w pracy z pacjentami psychiatrycznymi.
W przewodniku znajdą się między innymi:
– migawki filmowe ze szkoleń
– interaktywne moduły szkoleniowe
– wywiady z pacjentami
– przedstawienia teatralne zrealizowane w ramach projektu

Platforma interaktywnej komunikacji i współpracy
Utworzona zostanie przestrzeń do wymiany doświadczeń i komunikacji pomiędzy przedstawicielami obu sektorów – sztuki i opieki medycznej.

Wróć do poprzedniej strony