Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

NASZA SZTUKA – NASZA INTEGRACJA


Projekt: NASZA SZTUKA – NASZA INTEGRACJA    flaga słowackam

Czas realizacji: 01.07.2013 r. – 30.06.2013 r.

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

dalej                 dalej                  ueefrr

Działania projektu:

Warsztaty teatralne                       • Warsztaty fotograficzne      • Wystawa fotograficzna

• Spektakle i hapenningi teatralne      • Spotkania partnerskie         • Imprezy integracyjne

• Promocja                                     • Nabór uczestników             • Kontakt

Projekt „NASZA SZTUKA – NASZA INTEGRACJA” zmierza do wzajemnego poznania kultury sąsiadów i dzięki temu do większego zrozumienia i współpracy ludzi żyjących po obu stronach granicy. Chodzi o stworzenie warunków do wymiany kulturalnej oraz do wzajemnego poznania się ludzi poprzez działania artystyczne. Dzięki współpracy i wymianie doświadczeń nastąpi także wzrost kompetencji edukacyjnych nauczycieli oraz instruktorów prowadzących zajęcia artystyczne. Najistotniejsze jest jednak, że uczestnikami są ludzie niepełnosprawni, zagrożeni wykluczeniem społecznym, młodzież. To właśnie ożywieniu ich potencjału tworzenia służy projekt. Będą w nim realizowane warsztaty teatralne i warsztaty fotograficzne. Owocem działań będą dwa spektakle teatralne (polski oparty na tekstach kultury słowackiej i słowacki oparty na tekstach kultury polskiej), dwa hapenningu teatralne stworzone i zagrane wspólnie przez uczestników obu grup warsztatowych, wystawa fotograficzna realizująca założenie Polska w oczach Słowaków, Słowacja w oczach Polaków, imprezy integracyjne. Działania projektu (warsztaty, spektakle, wystawy, spotkania integracyjne, happeningi) będą prowadzone po obu stronach granicy w Bielsku-Białej i w Namestowie. Partnerem projektu jest  Spojená škola internátna w Namestovie na Słowacji.

Celem projektu jest nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów kulturalnych pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych. Chodzi o stworzenie warunków do wymiany kulturalnej oraz do wzajemnego poznania się ludzi poprzez działania artystyczne. Dzięki współpracy i wymianie doświadczeń nastąpi także wzrost kompetencji edukacyjnych nauczycieli oraz instruktorów prowadzących zajęcia artystyczne. Projekt zmierza także do upowszechnienia zdobyczy kulturowych i owoców działań artystycznych, tak by osiągnięcia Słowaków były znane Polakom, a osiągnięcia Polaków Słowakom.  Kontakty między Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki a Spojenou školou internátnou v Námestove w dziedzinie teatralnej i fotograficznej będą praktyczną realizacją idei wymiany kulturalnej. Ze względu na grupę docelową projektu działania zaprogramowano tak, by służyły one rozwojowi kompetencji społecznych i rozwojowi poczucia własnej wartości. Walorów bardzo  tej grupie beneficjentów potrzebnych. Projekt  umożliwi bezpośrednie spotkania i odwiedzenie oraz zwiedzenie miast po drugiej stronie granicy, udział w ciekawych wydarzenia kulturalnych.

Grupy docelowe projektu to przede wszystkim osoby niepełnosprawne i osoby marginalizowane społecznie. Po stronie polskiej będą się one składać z uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz osób, młodzieży zagrożonej marginalizacją lub osób, młodzieży obarczonej niepełnosprawnością. Po stronie słowackiej będą to uczniowie szkoły w Namestowie obarczone dysfunkcjami. Do tej grupy trzeba doliczyć widzów, którzy zwiedzą wystawę i oglądną spektakle. Publiczność na Beskidzkim Święcie Małych i Dużych, na której będą występować grupy projektu  i zostanie zaprezentowana wystawa fotograficzna. Będzie ona wystawiona takze w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej. Na Słowacji grupy będą występować w Namestowie,  a wystawa zostanie zaprezentowana w Namestowie i innych ośrodkach kultury na terenie Słowacji.

 

Wróć do poprzedniej strony