Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

T&D Stories – Historie teatralne i multimedialne w kształceniu i szkoleniach

logo_erasmus_plus

Czas realizacji: Październik 2015 – Wrzesień 2017

 

FOTOGALERIA PROJEKTU

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Koordynator projektu

  • Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Polska

WIADOMOŚĆ SPECJALNA! W dniu 29 czerwca 2016 gościliśmy w siedzibie stowarzyszenia przedstawicieli Agencji Narodowej Programu Erasmus+ (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie http://www.frse.org.pl/). W wyniku tej wizyty monitorującej postęp realizacji projektu otrzymał najwyższą, bardzo dobrą ocenę!

Partnerzy projektu

  • Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Włochy
  • Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology, Irlandia
  • Alþjóðastofan/Intercultural Centre, Islandia
  • Centrum Edukacyjne EST, Polska

JEDEN OBRAZ MÓWI WIĘCEJ, NIŻ TYSIĄC SŁÓW!

W myśl tego przekonania pięć organizacji partnerskich zaangażowanych w edukację i działania prospołeczne przygotowuje pakiet metodyczny dla nauczycieli i trenerów pracujących z osobami dorosłymi, zwłaszcza ze środowisk defaworyzowanych. Istotą projektu jest odwołanie się do sztuki opowiadania historii za pomocą środków teatralnych i cyfrowych (multimedialnych), aby zwiększyć możliwości komunikacyjne grup narażonych na społeczną izolację, między innymi emigrantów, mniejszości kulturowych, osób niesłyszących i niepełnosprawnych. W ich przypadku komunikacja werbalna jest często niemożliwa bądź utrudniona.

Dzieląc się z innymi naszą własną opowieścią o dramatycznych doświadczeniach, ciekawych przygodach i cennych przeżyciach mamy szansę nawiązania rzeczywistego kontaktu z drugim człowiekiem. Posługując się narracją wizualną – znakiem plastycznym, dźwiękiem, kolorem, kompozycją obrazu, budujemy przekaz wielowymiarowy, intrygujący. Sztuka opowiadania historii jest szczególną dyscypliną artystyczną, w której twórczy wysiłek służy często przełamywaniu społecznych barier i osobistej terapii.

Główne działania projektu

  • Utworzenie i prowadzenie platformy internetowej prezentującej dobre praktyki projektu (w języku angielskim, wraz z sekcjami w językach narodowych partnerów – polskim, islandzkim, włoskim).

Platforma http://artescommunity.eu/storytelling/ została utworzona w pierwszych miesiącach realizacji projektu i obejmuje dwie sekcje: ogólnodostępną część informacyjną z zasobami dydaktycznymi oraz forum – przestrzeń zarezerwowaną wyłącznie do wewnętrznej komunikacji partnerów. Na platformie są już umieszczone pierwsze materiały edukacyjne – opowieści multimedialne stworzone przez członków kadry projektu jako przykłady osobistych historii zaprezentowanych środkami multimedialnymi. Uruchomiony został również kanał YouTube, a na bieżąco są zamieszczane informacje związane z działaniami projektu. Dalsza rozbudowa platformy będzie postępować w miarę wypracowywania poszczególnych rezultatów.

  • Opracowanie praktycznego przewodnika dla nauczycieli i trenerów pracujących z osobami dorosłymi, którzy chcieliby w swej pracy wykorzystywać środki komunikacji pozawerbalnej służące poprawie porozumiewania się z otoczeniem. Podręcznik będzie dostępny w czterech językach – angielskim, polskim, włoskim i islandzkim.

W pierwszym roku realizacji projektu powstały cztery rozdziały podręcznika. Publikację otwiera charakterystyka wybranych grup dorosłych słuchaczy wymagających wsparcia w zakresie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wskazanie korzyści płynących z wykorzystania sztuki w edukacji. Rozdziały drugi i trzeci zawierają szczegółową prezencję dwóch metod „storytellingu” – mulitmedialnej (digital) i teatralnej. Rozdział czwarty to analiza potencjału sztuki opowiadania historii w edukacji dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb środowisk wykluczonych i zagrożonych marginalizacją – osób niepełnosprawnych, emigrantów i re-emingrantów.

  • Przygotowanie dodatkowych materiałów dydaktycznych dla tej samej grupy odbiorców (edukatorzy) – ścieżek edukacyjnych czyli gotowych scenariuszy zajęć, przykładowych opowieści multimedialnych i filmów pokazujących pracę teatralną oraz jej rezultaty.

W czerwcu 2016 rozpoczęła się realizacja programu warsztatowego, który jest wdrażany przez cztery organizacje: Teatr Grodzki, EST, Fondazione Nazionale Carlo Collodi oraz Alþjóðastofan w celu przetestowania różnych metod edukacyjnych w zakresie „storytellingu”. W warsztatach prowadzonych w Bielsku-Białej bierze udział 14 osób w wieku 32-77 lat, które wspólnie z instruktorkami – Marią Schejbal i Jolantą Kajmowicz-Sopicką – poszukują środków wyrazu dla opowieści o swoim życiu i ważnych, czasem bardzo trudnych doświadczeniach. Najciekawsze i najbardziej twórcze metody wypracowane podczas warsztatów zostaną szczegółowo opisane i zamieszczone na platformie projektu jako przykłady dobrych praktyk edukacyjnych wraz z ilustracyjnym materiałem fotograficznym i filmowym.

  • Zorganizowanie sześciodniowego szkolenia dla kadry organizacji partnerskich poświęconego technikom pracy teatralnej i metodom tworzenia opowieści multimedialnych (Dublin, Irlandia).

Szkolenie zostało zorganizowane w dniach 30 marca – 4 kwietnia 2016 w siedzibie IADT w Dun Laoghaire i miało charakter praktycznych warsztatów. Ich celem było przygotowanie uczestników do samodzielnego poprowadzenia zajęć i przetestowania obu metod („theatre and digital storytelling”) w pracy z poszczególnymi grupami beneficjentów ostatecznych w krajach partnerskich. Uczestnikom zostały zaproponowane różne formy pracy – wykładu i prezentacji ilustrowanych materiałami filmowymi; zajęć dla całej grupy i w podzespołach; pracy indywidualnej; sesji dyskusyjnych i wspólnych analiz; pokazów wymiernych rezultatów – spektakli/etiud teatralnych i opowieści multimedialnych. Wśród stworzonych podczas szkolenia prac, udostępnionych na platformie projektu, są między innymi historie „Moja matka” i „Moja islandzka opowieść”, a także dokument filmowy na temat procesu warsztatowego postrzeganego z perspektywy prowadzącej i uczestniczki. 

http://artescommunity.eu/storytelling/my-mother/#
http://artescommunity.eu/storytelling/i-saw-you/#
http://artescommunity.eu/storytelling/findig-the-voice/#
http://artescommunity.eu/storytelling/digital-story-on-a-trainers-work/#
http://artescommunity.eu/storytelling/my-icelandic-story/#

  • Zorganizowanie otwartych sesji promujących zdobycze projektu w Polsce, Irlandii, Islandii i we Włoszech.Wydarzenia te są planowane na ostatnie miesiące realizacji projektu, gdy będzie możliwe zaprezentowanie wszystkich rezultatów i wniosków przedsięwzięcia.

Zapraszamy na stronę internetową i profil facebookowy projektu.

logo_erasmus_plus

 

Wróć do poprzedniej strony