Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Projekt p.n. „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna Integracja, 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Czas trwania: 1.10.2017r. do 30.09.2020r.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem Bielsko-Biała Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” .

Celem głównym Projektu jest wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej 9 zmarginalizowanych, wieloproblemowych społeczności lokalnych miasta Bielska-Białej, w tym 236 kobiet i 101 mężczyzn zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w okresie od  października 2017r. do września 2020r. poprzez realizację 9 programów aktywności lokalnej na obszarach zdegradowanych.

Projekt skierowany jest do społeczności lokalnych, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i zakłada wsparcie 337 osób, mieszkańców i mieszkanek osiedli zdegradowanych, ujętych w I i II strefie PROM w Bielsku-Białej, tj. osiedli: Biała Śródmieście, Biała Wschód, Śródmieście Bielsko, Dolne i Górne Przedmieście, Beskidzkie, Wojska Polskiego, Złote Łany. Grupę docelową w szczególności stanowić będą osoby niepełnosprawne i dotknięte długotrwałą chorobą, seniorzy, dzieci i młodzież, osoby bezrobotne (III profil pomocy), osoby nieaktywne zawodowo oraz otoczenie tych osób.

Ograniczenie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego nastąpi dzięki utworzeniu i realizacji 7 Programów Aktywności Lokalnej dla osiedli znajdujących się w PROM, Programu Aktywności Lokalnej dla osób Niepełnosprawnych oraz Programu Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży z obszarów zdegradowanych poprzez ścieżki readaptacji środowiska, uwzględniające m.in. usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, działania środowiskowe, usługi asystenckie, udział w CIS/KIS. Praca socjalna będzie realizowana na podstawie kontraktów socjalnych i w oparciu o indywidualne ścieżki readaptacji, gdzie zostaną uwzględnione potrzeby i oczekiwania uczestników i uczestniczek. W projekcie planowana jest realizacja kursów i szkoleń zawodowych, zapewnione będzie wsparcie psychologiczne oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach i imprezach integracyjnych.

W ramach projektu przewidziane jest między innymi wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługi asystenckie oraz wsparcie dla osób bezrobotnych w ramach Centrum Integracji Społecznej.

ue-slBudżet projektu wynosi 3 379 542,95 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to 3 210 565,80 zł.

 

Wróć do poprzedniej strony