Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

KOALICJA NA RZECZ USŁUG ASYSTENCKICH

Czas realizacji projektu: 30.04.2014 – 29.04.2016
Realizatorzy:
Lider: Fundacja „Imago” Wrocław
Partner: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”

Sensem projektu jest rozwój sektora usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością jako odpowiedź na ich niezaspokojone POTRZEBY związane z aktywnością społeczną, zawodową i edukacyjną.

Rezultaty i działania będą koncentrować się na:
a) stworzeniu koalicji podmiotów publicznych i niepublicznych zainteresowanych rozwojem usług asystenckich,
b) rozpowszechnienie i popularyzacja informacji dot. usług asystenckich wśród JST i NGO,
c) wsparciu JST i NGO w wypełnieniu zapisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnością,
d) świadczeniu usług asystenckich, w tym nowatorskie włączenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

Służyć temu będzie propagowanie już zgromadzonej przez partnerstwo wiedzy, a także stworzenie koalicji na rzecz zmian w prawie, udostępniających środki PFRON na finansowanie usług asystenckich
i deregulujących wymogi dla zawodu asystenta.

ZADANIE 1 – ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENCKICH.

We Wrocławiu, Bielsku – Białej, powiatach bielskim i żywieckim zostaną uruchomione komplementarne do obecnych usługi asystenckie, bazujące na wypracowanych w projekcie „Centrum Asystentury Społecznej” narzędziach:
– proces rekrutacji Asystentów Osób Niepełnosprawnych (AON),
– program szkoleń AON,
– narzędzia ewaluacji,
– organizacja pracy Centrum,
– standard świadczenia usług.

ZADANIE 2 – BUDOWANIE KOALICJI NA RZECZ USŁUG ASYSTENCKICH I ICH POPULARYZACJA WŚRÓD JST I NGO.

Do udziału w pracach koalicji zostaną zaproszeni przedstawiciele NGO i JST z terenu całego kraju. W zależności od tematu poszczególnych warsztatów zapraszani będą również specjaliści świadczący usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością, decydenci z instytucji publicznych, a także bezpośredni odbiorcy usług – osoby z niepełnosprawnością (zaangażowanie uczestników). Bazą dla tworzonej koalicji będą działające programy usług asystenckich. Głównym spektrum zainteresowań koalicji będą:
– potrzeby organizacji w zakresie rozwoju usług asystenckich w Polsce,
– przegląd zmian legislacyjnych w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością,
– formułowanie rekomendacji zmian prawnych,
– informowanie i wsparcie samorządów oraz NGO we wdrażaniu programów usług asystenckich.

Więcej informacji na temat projektu u koordynatorki partnera projektu:
Barbara Górka
Tel.: 693 887 115
Mail: praca@teatrgrodzki.pl


 Związek Powiatów Polskich objął Patronat Honorowy nad projektem „Koalicja na rzecz usług asystenckich”

zpp

144_142_ZPP_Patronat_Koalicja_na_rzecz_Uslug_asystenckic
Projekt jest współfinansowany z funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji


W dniach 22-27 października 2014 roku w ramach projektu „Koalicja na rzecz usług asystenckich” odbyło się szkolenie dla Asystentów Osób Niepełnosprawnych, którzy w okresie listopad 2014 – marzec 2016 będą świadczyć usługi na rzecz niepełnosprawnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób aktywnych zawodowo.

Szkolenie obejmowało:

  1. Pojęcie oraz klasyfikacja niepełnosprawności
  2. Pojęcie i zakres rehabilitacji (geneza, cele, zasady)
  3. Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
  4. Pierwsza pomoc przedmedyczna
  5. Asystowanie Osobie Niepełnosprawnej
  6. Podstawy prawa i etyka zawodowa Asystenta Osoby Niepełnosprawnej
  7. Trening interpersonalny.

Organizatorem szkolenia było Centrum Asystentury Społecznej przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”.

 

Projekt współfinansowane z Funduszy EOG
w ramach Programu Obywatele dla Demokracji.
eea

Wróć do poprzedniej strony