Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

EFS-Punkt Poradnictwa Zawodowego

PUNKT PORADNICTWA ZAWODOWEGO – EFS – O PROJEKCIE

Nazwa projektu:

Punkt poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych”

Fundusze na realizację projektu:

Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1,4a – Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Otrzymana dotacja: 199 706,00 zł.

Partner:

Związek Inwalidów Narządu Ruchu „Beskidy” Bielsko-Biała

Czas realizacji projektu:

02.01.2006 r. – 30.11. 2006 r.

Opis Projektu:

Głównym celem projektu jest zapewnienie bezrobotnym i poszukującym pracy osobom niepełnosprawnym (o stopniu umiarkowanym i znacznym) pomocy w poszukiwaniu pracy oraz zwiększenie stopnia ich przygotowania zawodowego. Ponadto celem projektu jest rozpoznanie możliwości i predyspozycji zawodowych uczestników, rozwijanie wśród uczestników umiejętności efektywnego poszukiwania pracy, promowanie w środowisku niepełnosprawnych nowoczesnych form pracy.

W ramach projektu przez kolejnych 11 miesięcy realizowane będą następujące działania:

1. Punkt indywidualnego poradnictwa zawodowego udzielanego na podstawie profesjonalnej oceny zdolności zawodowej niepełnosprawnego. Kolejne etapy poradnictwa indywidualnego to: testy zawodowe, dostarczanie informacji o rynku pracy, dostarczanie informacji o kursach i szkoleniach zawodowych, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, załatwianie spraw urzędowych, podstawowe przywileje niepełnosprawnych.

2. Warsztaty dla uczestników projektu obejmujące m.in. tematykę komunikacji interpersonalnej, asertywności, autoprezentacji, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i tworzenia dokumentów aplikacyjnych a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

3. Broszury informacyjne. Dwa tytuły wydane w nakładzie 1000 egz. każdy. Dodatkowo powstanie wersja czytana, na płycie CD, dla osób niewidomych. Adresatami broszur są osoby niepełnosprawne oraz członkowie ich rodzin. Zawartość broszur skupiać się będzie na problematyce sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, broszury będą miały charakter praktycznych poradników.

W projekcie „Teatru Grodzkiego” i „Beskidów” uczestniczyć będzie 220 bezrobotnych niepełnosprawnych o stopniu umiarkowanym i znacznym, mieszkańcy Bielska-Białej oraz gmin powiatu bielskiego.

Bazą merytoryczną projektu jest najnowsza wiedza z zakresu doradztwa zawodowego oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W realizacji projektu wykorzystywane będą profesjonalne narzędzia badawcze i diagnostyczne. Jednocześnie udział w projekcie jest bezpłatny, bezpłatne będą również broszury informacyjne oraz ich wersja czytana na CD.

O PROJEKCIE – Aktualności

„Efektywne poszukiwanie pracy”

27,28 listopada 2006 odbyły się Warsztaty, które dotyczyły m.in. następujących zagadnień: metody aktywnego poszukiwania pracy, definiowanie oczekiwań wobec pracy, planowanie kariery zawodowej, obejmowały scenariusz i symulację rozmowy kwalifikacyjnej, wykorzystywanie sieci kontaktów, organizację aktywnego poszukiwania pracy, informacje o lokalnym rynku pracy. Warsztaty były prowadzone przez Katarzynę Bandałę – psychologa i doradcę zawodowego


WARSZTATY „Rozmowa kwalifikacyjna” (23,24 listopada 2006)

Podczas warsztatu uczestnicy praktycznie przygotowywali się do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Dowiedzieli się również czego należy oczekiwać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy aktywnie włączyli się do przeprowadzanej symulacji spotkania rekrutacyjnego z pracodawcą. Warsztat prowadziła Katarzyna Bandała – psycholog i doradca zawodowy.


„Radzenie sobie ze stresem”

W dniu 22 listopada 2006 odbyły się warsztaty pt.”Radzenie sobie ze stresem”

Zadaniem warsztatów było przygotowanie uczestników do postępowania w sytuacjach stresu związanego z poszukiwaniem pracy (szczególnie z niepowodzeniami temu poszukiwaniu towarzyszącymi) oraz ze stresem towarzyszącym pierwszym tygodniom w nowym środowisku po podjęciu pracy. Zakres tematyczny warsztatów: rodzaje i definicje stresu, jak rozpoznajemy stres, jak reagujemy na stres, jak wykorzystać stres pozytywnie, zjawisko stresu rekrutacyjnego, czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na stres rekrutacyjny, techniki ograniczania stresu. Warsztaty prowadził Jacek Baczak – psycholog.


„Asertywność” warsztaty (9,10 października 2006)

Zadaniem warsztatów było wykształcenie u uczestników asertywnych postaw w sytuacjach związanych z poszukiwaniem pracy oraz w pracy. Zakres tematyczny warsztatów: definicja asertywności, co to znaczy być asertywnym?, sztuka asertywnej odmowy, efekty postawy asertywnej. Warsztaty prowadziła Urszula Semla – psycholog i doradca zawodowy.


Warsztaty Własna Firma

W dniach 28 – 29 .09.2006 w ZINR Beskidy odbyły się warsztaty pt. „Własna Firma”. Warsztaty przeprowadziła Anna Sobiecka.
Uczestnicy warsztatów uzyskali niezbędną wiedzę dotyczącą zakładania własnej działalności gospodarczej. 

Warsztaty Własna Firma

W dniach 28 – 29 .09.2006 w ZINR Beskidy odbyły się warsztaty pt. „Własna Firma”. Warsztaty przeprowadziła Anna Sobiecka.
Uczestnicy warsztatów uzyskali niezbędną wiedzę dotyczącą zakładania własnej działalności gospodarczej.

Podczas pierwszego dnia zajęć beneficjenci zostali zaznajomieni z wszystkimi instytucjami i urzędami z którymi zetkną się podczas zakładania własnej firmy. Następnie uczestnicy zapoznali się z większością dokumentów, które każdy przyszły przedsiębiorca musi wypełnić.
Podczas drugiego dnia uczestnicy warsztatów uczyli się budować własny biznes plan, składający się z następujących zagadnień:
– cel firmy,
– produkt,
– plan marketingowy,
– strategia cenowa,
– zarządzanie,
– plan finansowy,
– kalkulacja opłacalności inwestycji

Następnie krok po kroku omówione zostały wszystkie czynności związane z rozpoczęciem i zarejestrowaniem działalności gospodarczej.


W dniach 21 – 22.08.2006 w siedzibie partnera projektu Związku Inwalidów Narządu Ruchu „Beskidy”, odbyły się warsztaty dla beneficjentów projektu z zakresu Telepracy. Warsztaty prowadzone były przez trenera Michała Ciałonia. ze względu na udział w warsztatach osób niesłyszących w zajęciach uczestniczył również tłumacz języka migowego.
Podczas warsztatów beneficjentom przekazana została praktyczna wiedza dotycząca możliwości podjęcia Telepracy, przedstawione zostały przykłady różnych form telepracy. Uczestnicy przygotowywali wstępny biznesplan dotyczący utworzenia lokalnego centrum Telepracy.

FS „Punkt poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych” – warsztaty dla beneficjentów projektu z zakresu Telepracy

21 – 22.08.2006

foto: Krzysztof Kotyniewicz


„Dokumenty aplikacyjne” – warsztaty

W dniach 20/21 lipca 2006 oraz 31 lipca/01 sierpnia 2006 odbyły się
warsztaty poświęcono sztuce przygotowywana profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych – życiorysów i listów motywacyjnych. Zakres tematyczny warsztatów: typy dokumentów składanych pracodawcy, list motywacyjny, życiorys zawodowy (CV), formularze i ankiety, portfolio i inne prezentacje – wizytówki, adres e-mail, strona www, EUROPASS – zasady redagowania dokumentów aplikacyjnych według wzoru obowiązującego w Unii Europejskiej. Warsztaty prowadził Krzysztof Puc – doradca zawodowy.


EFS „Punkt poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych”

Angażujemy się w lokalne kampanie promujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych

EFS „Punkt poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych”
Angażujemy się w lokalne kampanie promujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych

W dniach 19, 20 oraz 28, 29 czerwca realizatorzy projektu „Punkt poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych” Michał Bagrowski i Krzysztof Kotyniewicz oraz kierownik WTZ Jolanta Kajmowicz – Sopicka uczestniczyli w seminarium nt. „Budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” zorganizowane w ramach Projektu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: „Środowisko pracy przyjazne niepełnosprawnym – kampania społeczna w Bielsku-Białej”.

Seminarium i cały projekt skierowany jest do podmiotów działających w obszarze rynku pracy, tj. pracodawców, organizacji zrzeszających pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych.

Cele seminarium:

1. Zbudowanie podstaw do tworzenia w Bielsku-Białej lokalnego partnerstwa na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
2. Przeciwdziałanie istniejącym w społeczeństwie stereotypom o niepełnosprawnych pracownikach.
3. Upowszechnienie „dobrych praktyk'” w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz ich aktywizacji zawodowej i społecznej.

Więcej o projekcie: „Środowisko pracy przyjazne niepełnosprawnym – kampania społeczna w Bielsku-Białej” na stronie www.tacyjakmy.eu


Warsztaty „Efektywne poszukiwanie pracy”

EFS – „Punkt poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych”

Warsztaty „Efektywne poszukiwanie pracy” 30 i 31 czerwca 2006

Foto: archiwum

W dniach 30 i 31 czerwca odbyły się warsztaty pt. „Efektywne poszukiwanie pracy” Warsztaty dla beneficjentów projektu poświęcone były najważniejszym aspektom samodzielnego, aktywnego poszukiwania pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy osób niepełnosprawnych.
Warsztaty poprowadziła pani Edyta Janus, psycholog i socjolog, specjalista ds. rekrutacji pracowników.


W dniach 22-23 oraz 26-27 czerwca odbyły się warsztaty pt. „Rozmowa kwalifikacyjna” dla dwóch grup beneficjentów.

Podczas szkolenia uczestnicy praktycznie przygotowywali się do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Dowiedzieli się również czego można się spodziewać po tego rodzaju rozmowie. Aktywnie włączyli się do przeprowadzanej symulacji spotkania rekrutacyjnego z pracodawcą.

Warsztat prowadziła pani Irena Greń – pośrednik pracy I stopnia, która na co dzień pracuje w Gminnym Centrum Informacji w Skoczowie, gdzie doradza osobom poszukującym pracy.


W dniach 29 – 30 maja 2006 beneficjeni projektu uczestniczyli w warsztacie „Skuteczna komunikacja interpersonalna”.

Spotkanie umożliwiło biorącym w nim udział osobom niepełnosprawnym podzielenie się osobistymi doświadczeniami, związanymi z sytuacją poszukiwania pracy i dotychczasową komunikacją z potencjalnymi pracodawcami. Ćwiczenia, zainicjowane przez trenera pozwoliły uczestnikom lepiej zrozumieć własny sposób komunikowania się oraz wrażenie jakie wywołuje u innych osób. Poszerzyli oni również wiedzę na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej w kontekście podejmowania zatrudnienia. Warsztat prowadził pan Konrad Berezowski – pedagog i terapeuta (Szkoła Trenerów Treningu Psychologicznego oraz Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej).


Warsztat „Rozmowa kwalifikacyjna” dla pierwszej grupy beneficjentów odbył się w dniach 22 – 23.05.06. Podczas szkolenia uczestnicy praktycznie przygotowywali się do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Dowiedzieli się również czego można się spodziewać po tego rodzaju rozmowie. Aktywnie włączyli się do przeprowadzanej symulacji spotkania rekrutacyjnego z pracodawcą.
Warsztat prowadziła pani Irena Greń – pośrednik pracy I stopnia, która na co dzień pracuje w Gminnym Centrum Informacji w Skoczowie, gdzie doradza osobom poszukującym pracy.


Warsztaty Autoprezentacji dla beneficjentek projektu „Punkt Poradnictwa Zawodowego dla Osób Niepełnosprawnych”

20 i 21 kwietnia 2006r w sali ZINR „Beskidy” odbyły się pierwsze z serii warsztatów dla beneficjentów projektu „Punkt Poradnictwa Zawodowego Dla Osób Niepełnosparwnych”.
7 pań uczestniczyło w warsztatach poświęconych autoprezentacji wraz z elementami wizażu. Praktyczne warsztaty obejmowały przede wszystkim tematykę prawidłowej autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych.
Warsztaty prowadziła p. Agnieszka Wenclewska – wizażystka, trener biznesu, wykładowca szkoły policealnej na kierunku „Kosmetyka”.


Szanowni Państwo,

W ramach porad i pomocy udzielanej w naszym projekcie możecie Państwo skorzystać z usług Punktu Konsultacyjnego oraz biblioteki specjalistycznej przy ul. Bohaterów Warszawy 4a.
Punkt znajduje się w siedzibie Związku Inwalidów Narządu Ruchu „Beskidy”.

Więcej informacji o bibliotece i czytelni

W ramach realizacji projektu prowadzona jest Biblioteka oraz Czytelnia specjalistyczna wyposażona w wydawnictwa poświęcone problematyce osób niepełnosprawnych oraz wydawnictwa wspierające w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Biblioteka działa przy Punkcie Konsultacyjnym – ul. Bohaterów Warszawy 4a.
czynna codziennie, oprócz środy w godzinach 14:00 – 16:00
Regulamin biblioteki
1. Z biblioteki punktu mogą korzystać tylko i wyłącznie zarejestrowani uczestnicy projektu „Punkt poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych” oraz pracownicy zatrudnieni do realizacji projektu.

2. Udostępniane książki i czasopisma do zakończenia realizacji projektu są własnością Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego TEATR GRODZKI i nie mogą być przekazane na własność uczestnikom projektu.

3. Książki i czasopisma udostępniane w bibliotece dzieli się na materiały do wypożyczenia i materiały do udostępnienia na miejscu (w czytelni).

4. Wypożyczanie.
a. Książkę lub czasopismo można wypożyczyć na okres miesiąca. Wypożyczenie odnotowuje się w karcie książki lub czasopisma oraz w kartotece wypożyczającego.
b. Osoba, która zniszczy lub zagubi wypożyczoną książkę lub czasopismo zobowiązana jest do odkupienia identycznego egzemplarza lub zwrotu wartości nominalnej książki lub czasopisma.
c. Jednorazowo można wypożyczyć pięć pozycji.

5. Czytelnia.
a. Wyodrębnione książki lub czasopisma przeznacza się do udostępnienia tylko i wyłącznie na miejscu.
b. Udostępnienie odnotowuje się w karcie książki lub czasopisma oraz a kartotece wypożyczającego.
c. Udostępnianie odbywa się tylko i wyłącznie w godzinach pracy Punktu Konsultacyjnego.,

Korzystanie z biblioteki Punktu jest bezpłatne.

 

Szczegółowy zakres działalności Punktu Konsultacyjnego:
1. Gromadzi i udostępnia informacje na temat publicznych, miejskich i powiatowych instytucji działających w zakresie pomocy społecznej. W szczególnych przypadkach pomaga wypełnić dokumentację.
2. Gromadzi i udostępnia informacje na temat publicznych i prywatnych, miejskich i powiatowych instytucjach pośrednictwa pracy, w tym o internetowych portalach pracy. W szczególnych przypadkach pomaga wypełnić dokumentację.
3. Gromadzi i udostępnia informacje na temat praw osób niepełnosprawnych,
4. Gromadzi i udostępnia informacje na temat działań urzędów.
5. Gromadzi i udostępnia informacje na temat oferty kulturalnej na terenie miasta i powiatu,
6. Gromadzi i udostępnia informacje na temat dostępności dla osób niepełnosprawnych obiektów użyteczności publicznej,
7. Gromadzi i udostępnia informacje na szkoleń, kursów, szkół średnich i wyższych, kursów internetowych i innej oferty edukacyjnej.
Z usług Punktu Konsultacyjnego można skorzystać bezpłatnie
w następujących dniach i godzinach:

– Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 14:00-16:00
– W środę Punkt jest nieczynny!

Uwaga! 
Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci skorzystania z Punktu Konsultacyjnego w Biurze Projektu!

Wróć do poprzedniej strony