Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

RUSZYŁ OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ!

ZAPRASZAMY!

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego” (OWES) jest inicjatywą:

 • Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej – lider projektu
 • Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” – partner projektu
 • Miasta Bielsko-Biała – partner projektu

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

OBSZAR REALIZACJI:
OWES działa na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielsko-Biała (subregion południowy województwa śląskiego).

CZAS REALIZACJI:
Od 1.08.2015 r. do 31.07.2018 r.

DLA KOGO:
Ze wsparcia mogą skorzystać:

 • Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne z subregionu południowego województwa śląskiego
 • Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałe w subregionie południowym

 

RODZAJE WSPARCIA:
OWES świadczy kompleksowe usługi: informacyjno-promocyjne, doradczo-szkoleniowe, usługi specjalistyczne (doradztwo prawne i księgowe). Prowadzi działania animacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesem.

KONTAKT w „TEATRZE GRODZKIM”:
DORADCA KLUCZOWY/BIZNESOWY:
Monika Pendolska: owes@teatrgrodzki.pl, tel. 506 549 412

ANIMATOR:
Paulina Białek: animator@teatrgrodzki.pl, tel.693 754 477

KONTAKT w STOWARZYSZENIU BIELSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
KIEROWNIK PROJEKTU:
Marcin Sanetra: marcin.sanetra@bcp.org.pl (owes@bcp.org.pl)

DORADCA KLUCZOWY/BIZNESOWY:
Barbara Parzonka-Przybyło: barbara.parzonka@bcp.org.pl

DORADCA BIZNESOWY/ANIMATOR:
Ewelina Polak: ewelina.polak@bcp.org.pl

ANIMATOR EKONOMIZACJI:
Joanna Kocoń: joanna.kocon@bcp.org.pl

SPECJALISTA DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ:
Katarzyna Kościelny: katarzyna.koscielny@bcp.org.pl

SPECJALISTA DS. MONITORINGU PES:
Magda Makarowa-Mycek: m.makarowa@bcp.org.pl

KONTAKT W MIEŚCIE BIELSKO-BIAŁA
DORADCA KLUCZOWY:
Sylwia Matysiak: owes@bielsko-biala.pl

SPECJALISTA DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ
Magdalena Opalska: owes@bielsko-biala.pl

 owes_pionhttp://www.owes.bcp.org.pl/

 

 AKTUALNA OFERTA INKUBATORA EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

Szanowni Państwo w związku z zakończeniem realizacji projektów

 1. „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, projekt partnerski pomiędzy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Miastem Gliwice oraz Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, projekt partnerski z Miastem Gliwice, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  prezentujemy aktualną bezpłatną ofertę Inkubatora.

ADRESACI:
organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne oraz osoby indywidualne zainteresowane działalnością podmiotów ekonomii społecznej

DORADZTWO Forma: indywidualne lub grupowe

Rodzaj:

 • ogólne – bieżące z zakresu m.in.: zarządzania projektami, prowadzenia bieżącej działalności organizacji, sposobów pozyskiwania środków na działalność oraz planowania strategicznego podmiotów ekonomii społecznej;
 • specjalistyczne: księgowe.
 • biznesowe: dla przedsiębiorstw społecznych

SZKOLENIA
Tematyka:
– pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji; – zarządzanie projektami; – marketing, promocja działań NGO; – zarządzanie organizacją; – wolontariat w podmiotach ekonomii społecznej; – partnerstwo i współpraca; – komunikacja i samorozwój; – księgowość w organizacji; – planowanie strategiczne; – tworzenie biznesplanów; –jak założyć stowarzyszenie, fundację, spółdzielnie socjalną?

TEREN OBJĘTY WSPARCIEM:
Powiat bielski i powiat żywiecki

OSOBY DO KONTAKTU:
Doradztwo biznesowe i specjalistyczne-księgowe: Magdalena Wojtczak tel./fax. 33 496 52 19, kom. 603 942 223, e-mail: ksiegowosc@teatrgrodzki.pl
Doradztwo ogólne: Monika Pendolska tel./fax. 33 496 52 19, kom. 693887115, mail: inkubator@teatrgrodzki.pl
Animacja: Paulina Białek, tel./fax. 33 496 52 19, kom. 693887115, mail: inkubator@teatrgrodzki.pl

Doradcy świadczą usługi mobilnie: w miejscu i czasie dogodnym dla klienta.
W celu udzielenia doradztwa prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia dogodnego terminu doradztwa.

 
 
Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie >>

 

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne zainteresowane działalnością podmiotów ekonomii społecznej do skorzystania z bezpłatnego wsparcia
w ramach projektów inkubatorowych:

DORADZTWO Forma: indywidualne lub grupowe

Rodzaj:

 • ogólne – bieżące z zakresu m.in.: zarządzania projektami, prowadzenia bieżącej działalności organizacji, sposobów pozyskiwania środków na działalność oraz planowania strategicznego podmiotów ekonomii społecznej;
 • specjalistyczne: księgowe, prawne, marketingowe.

SZKOLENIA

Forma: – jednodniowe lub dwudniowe; – zamknięte (na zapotrzebowanie dla 1 lub 2 podmiotów); – otwarte.

Szkolenia prowadzą wykwalifikowani specjaliści – praktycy.

Tematyka: – pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji; – zarządzanie projektami; – marketing, promocja działań NGO; – zarządzanie organizacją; – wolontariat w podmiotach ekonomii społecznej; – partnerstwo i współpraca; – komunikacja i samorozwój; – księgowość w organizacji; – planowanie strategiczne; – tworzenie biznesplanów; – zagadnienia prawne; – jak założyć stowarzyszenie, fundację, spółdzielnie socjalną?.

COACHING dla NGO

Etapy:

 1. Zgłoszenie chęci udziału w coachingu (formularz dostępny na www.teatrgrodzki.pl).
 2. Wspólna diagnoza organizacji: wskazanie potrzeb i obszarów wsparcia.
 3. Ustalenie planu rozwojowego: propozycje konkretnych działań wspierających: szkolenia, doradztwo, nawiązanie kontaktów z innymi organizacjami itp.
 4. Wsparcie finansowe w postaci puli rozwojowej w wysokości 3 tys.zł dla wybranych w drodze konkursu organizacji.

DZIAŁANIA DODATKOWE

 1. Spotkania sieciujące dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – dotyczące bieżących problemów lokalnych społeczności i samych organizacji z udziałem przedstawicieli władz samorządowych.
 2. Spotkania dyskusyjno – animacyjne dla mieszkańców i wszystkich zainteresowanych rozwiązywaniem lokalnych problemów, których celem jest wypracowanie rozwiązań oraz promocja ekonomii społecznej.
 3. Spotkania informacyjne dla mieszkańców lokalnych społeczności promujące ideę ekonomii społecznej.
 4. Dni NGO – promocja działalności organizacji pozarządowych wśród mieszkańców.

TEREN OBJĘTY WSPARCIEM:

Zapraszamy organizacje i osoby indywidualne z: – miast: Bielsko-Biała, Katowice, Tychy; Sosnowiec; Jaworzno; Bytom; Piekary Śląskie – powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, mikołowskiego, pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego, tarnogórskiego, będzińskiego, zawierciańskiego. Kontakt: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” ul. S. Sempołowskiej 13 43-300 Bielsko-Biała Tel. 33 496 52 19 wew.22; 693 887 115 Mail: Katarzyna Szymik szymik@teatrgrodzki.pl, Monika Pendolska inkubator@teatrgrodzki.pl

Powyższe działania realizowana są w ramach:

 1. „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, projekt partnerski pomiędzy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Miastem Gliwice oraz Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, projekt partnerski z Miastem Gliwice, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Coaching i pula rozwojowa dla najbardziej aktywnych Aż 3 tys. złotych może otrzymać każda organizacja pozarządowa. Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej zaprasza chętne organizacje do przysyłania wniosków o objęcie coachingiem i pulą rozwojową. Co oferujemy? Po pierwsze, każda organizacja otrzyma wsparcie coacha – indywidualnego opiekuna, z którym wypracuje plan rozwoju, czyli zaplanuje kolejne działania, najważniejsze dla organizacji z punktu widzenia jej potrzeb. Po drugie, coach pomoże podjąć decyzję o przeznaczeniu puli rozwojowej, a więc wspomnianej kwoty 3 tys. zł na cel związany z rozwojem organizacji. Współpraca z coachem będzie polegała na cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami organizacji. Coach będzie monitorował bieżące działania organizacji, udzielał wskazówek i podpowiedzi, a także pomoże nawiązać współpracę z innymi organizacjami poprzez cykl spotkań sieciujących. Dla kogo? Wniosek o objęcie coachingiem może złożyć każda organizacja, jednakże pierwszeństwo udziału będą miały organizacje z terenów wiejskich, a także takie, które dotychczas nie korzystały z podobnych form wsparcia. Zapraszamy organizacje z powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, miasta Bielsko-Biała, miasta Katowice, powiatu mikołowskiego, pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego, miasta Tychy. Jak się zgłosić?

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy – link do formularza >>
 2. Wysłać formularz na adres szymik@teatrgrodzki.pl
 3. Złożyć wydrukowany wniosek z podpisami osób upoważnionych do reprezentowania organizacji w siedzibie Inkubatora – Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 13.

Osoby do kontaktu:
Doradztwo biznesowe i specjalistyczne-księgowe: Magdalena Wojtczak tel./fax. 33 496 52 19, kom. 603 942 223, e-mail: ksiegowosc@teatrgrodzki.pl
Doradztwo ogólne: Monika Pendolska tel./fax. 33 496 52 19, kom. 693887115, mail: inkubator@teatrgrodzki.pl Animacja: Paulina Białek, tel./fax. 33 496 52 19, kom. 693887115, mail: inkubator@teatrgrodzki.pl
Doradcy świadczą usługi mobilnie: w miejscu i czasie dogodnym dla klienta.
W celu udzielenia doradztwa prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia dogodnego terminu doradztwa.

 

AKTUALNA OFERTA INKUBATORA EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

Szanowni Państwo w związku z zakończeniem realizacji projektów

 1. „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, projekt partnerski pomiędzy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Miastem Gliwice oraz Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, projekt partnerski z Miastem Gliwice, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  prezentujemy aktualną bezpłatną ofertę Inkubatora.

ADRESACI:
organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne oraz osoby indywidualne zainteresowane działalnością podmiotów ekonomii społecznej

DORADZTWO Forma: indywidualne lub grupowe

Rodzaj:

 • ogólne – bieżące z zakresu m.in.: zarządzania projektami, prowadzenia bieżącej działalności organizacji, sposobów pozyskiwania środków na działalność oraz planowania strategicznego podmiotów ekonomii społecznej;
 • specjalistyczne: księgowe.
 • biznesowe: dla przedsiębiorstw społecznych

SZKOLENIA
Tematyka:
– pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji; – zarządzanie projektami; – marketing, promocja działań NGO; – zarządzanie organizacją; – wolontariat w podmiotach ekonomii społecznej; – partnerstwo i współpraca; – komunikacja i samorozwój; – księgowość w organizacji; – planowanie strategiczne; – tworzenie biznesplanów; –jak założyć stowarzyszenie, fundację, spółdzielnie socjalną?

TEREN OBJĘTY WSPARCIEM:
Powiat bielski i powiat żywiecki

OSOBY DO KONTAKTU:
Doradztwo biznesowe i specjalistyczne-księgowe: Magdalena Wojtczak tel./fax. 33 496 52 19, kom. 603 942 223, e-mail: ksiegowosc@teatrgrodzki.pl
Doradztwo ogólne: Monika Pendolska tel./fax. 33 496 52 19, kom. 693887115, mail: inkubator@teatrgrodzki.pl
Animacja: Paulina Białek, tel./fax. 33 496 52 19, kom. 693887115, mail: inkubator@teatrgrodzki.pl

Doradcy świadczą usługi mobilnie: w miejscu i czasie dogodnym dla klienta.
W celu udzielenia doradztwa prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia dogodnego terminu doradztwa.

 
 
Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie >>

 

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne zainteresowane działalnością podmiotów ekonomii społecznej do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w ramach projektów inkubatorowych:

DORADZTWO Forma: indywidualne lub grupowe

Rodzaj:

 • ogólne – bieżące z zakresu m.in.: zarządzania projektami, prowadzenia bieżącej działalności organizacji, sposobów pozyskiwania środków na działalność oraz planowania strategicznego podmiotów ekonomii społecznej;
 • specjalistyczne: księgowe, prawne, marketingowe.

SZKOLENIA

Forma: – jednodniowe lub dwudniowe; – zamknięte (na zapotrzebowanie dla 1 lub 2 podmiotów); – otwarte.

Szkolenia prowadzą wykwalifikowani specjaliści – praktycy.

Tematyka: – pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji; – zarządzanie projektami; – marketing, promocja działań NGO; – zarządzanie organizacją; – wolontariat w podmiotach ekonomii społecznej; – partnerstwo i współpraca; – komunikacja i samorozwój; – księgowość w organizacji; – planowanie strategiczne; – tworzenie biznesplanów; – zagadnienia prawne; – jak założyć stowarzyszenie, fundację, spółdzielnie socjalną?.

COACHING dla NGO

Etapy:

 1. Zgłoszenie chęci udziału w coachingu (formularz dostępny na www.teatrgrodzki.pl).
 2. Wspólna diagnoza organizacji: wskazanie potrzeb i obszarów wsparcia.
 3. Ustalenie planu rozwojowego: propozycje konkretnych działań wspierających: szkolenia, doradztwo, nawiązanie kontaktów z innymi organizacjami itp.
 4. Wsparcie finansowe w postaci puli rozwojowej w wysokości 3 tys.zł dla wybranych w drodze konkursu organizacji (rekrutacja zakończona).

DZIAŁANIA DODATKOWE

 1. Spotkania sieciujące dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – dotyczące bieżących problemów lokalnych społeczności i samych organizacji z udziałem przedstawicieli władz samorządowych.
 2. Spotkania dyskusyjno – animacyjne dla mieszkańców i wszystkich zainteresowanych rozwiązywaniem lokalnych problemów, których celem jest wypracowanie rozwiązań oraz promocja ekonomii społecznej.
 3. Spotkania informacyjne dla mieszkańców lokalnych społeczności promujące ideę ekonomii społecznej.
 4. Dni NGO – promocja działalności organizacji pozarządowych wśród mieszkańców.

TEREN OBJĘTY WSPARCIEM:

Zapraszamy organizacje i osoby indywidualne z: – miast: Bielsko-Biała, Katowice, Tychy; Sosnowiec; Jaworzno; Bytom; Piekary Śląskie – powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, mikołowskiego, pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego, tarnogórskiego, będzińskiego, zawierciańskiego. Kontakt: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” ul. S. Sempołowskiej 13 43-300 Bielsko-Biała Tel. 33 496 52 19 wew.22; 693 887 115 Mail: Katarzyna Szymik szymik@teatrgrodzki.pl, Monika Pendolska inkubator@teatrgrodzki.pl

Powyższe działania realizowana są w ramach:

 1. „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, projekt partnerski pomiędzy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Miastem Gliwice oraz Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, projekt partnerski z Miastem Gliwice, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Coaching i pula rozwojowa dla najbardziej aktywnych Aż 3 tys. złotych może otrzymać każda organizacja pozarządowa. Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej zaprasza chętne organizacje do przysyłania wniosków o objęcie coachingiem i pulą rozwojową. Co oferujemy? Po pierwsze, każda organizacja otrzyma wsparcie coacha – indywidualnego opiekuna, z którym wypracuje plan rozwoju, czyli zaplanuje kolejne działania, najważniejsze dla organizacji z punktu widzenia jej potrzeb. Po drugie, coach pomoże podjąć decyzję o przeznaczeniu puli rozwojowej, a więc wspomnianej kwoty 3 tys. zł na cel związany z rozwojem organizacji. Współpraca z coachem będzie polegała na cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami organizacji. Coach będzie monitorował bieżące działania organizacji, udzielał wskazówek i podpowiedzi, a także pomoże nawiązać współpracę z innymi organizacjami poprzez cykl spotkań sieciujących. Dla kogo? Wniosek o objęcie coachingiem może złożyć każda organizacja, jednakże pierwszeństwo udziału będą miały organizacje z terenów wiejskich, a także takie, które dotychczas nie korzystały z podobnych form wsparcia. Zapraszamy organizacje z powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, miasta Bielsko-Biała, miasta Katowice, powiatu mikołowskiego, pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego, miasta Tychy. Jak się zgłosić?

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy – link do formularza >>
 2. Wysłać formularz na adres szymik@teatrgrodzki.pl
 3. Złożyć wydrukowany wniosek z podpisami osób upoważnionych do reprezentowania organizacji w siedzibie Inkubatora – Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 13.

Osoby do kontaktu:
Doradztwo biznesowe i specjalistyczne-księgowe: Magdalena Wojtczak tel./fax. 33 496 52 19, kom. 603 942 223, e-mail: ksiegowosc@teatrgrodzki.pl
Doradztwo ogólne: Monika Pendolska tel./fax. 33 496 52 19, kom. 693887115, mail: inkubator@teatrgrodzki.pl Animacja: Paulina Białek, tel./fax. 33 496 52 19, kom. 693887115, mail: inkubator@teatrgrodzki.pl
Doradcy świadczą usługi mobilnie: w miejscu i czasie dogodnym dla klienta.
W celu udzielenia doradztwa prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia dogodnego terminu doradztwa.

 
Wróć do poprzedniej strony