Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

NASZA SZTUKA – NASZA INTEGRACJA (wersja słowacka)


Projekt: NASZA SZTUKA – NASZA INTEGRACJA    flaga polskam

Czas realizacji: 01.07.2013 r. – 30.06.2013 r.

Žiadateľ mikroprojektu: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
Názov a úloha cezhraničného partnera: Spojená škola internátna v Namestove 

Popis mikroprojektu:

Ciele mikroprojektu:

Cieľom projektu je vytvoriť a posilniť priame kontakty medzi poľskými kultúrnymi a slovenskými komunitami v prihraničných oblastiach. Je to priestor  na  vytváranie podmienok pre kultúrne výmeny a vzájomné porozumenie medzi ľuďmi prostredníctvom umeleckých aktivít. Vďaka spolupráci a výmene skúseností tiež zvýši vzdelávacie kompetencie učiteľov a školiteľov v umeleckej činnosti. Cieľom projektu je tiež šíriť úspechy kultúrnych a umeleckých aktivít Poliakov na Slovensku a naopak tak,  aby  boli známe  nám navzájom. Praktická realizácia myšlienky kultúrnej výmeny medzi umeleckým združením divadla Grodzki v Bielsko Bialej a Spojenej škole internátnej v Námestove bude v oblasti divadla a fotografie. Vzhľadom k cieľovej skupine projektu bude to tiež o vytváraní nevyhnutných sociálnych zručností u ľudí s postihnutím, rozvoj ich sebavedomia a projekt im umožní priame stretnutia a návštevy  miest na druhej strane hranice. Ľudia z marginalizovaných skupín vo všeobecnosti nemajú také príležitosti ako ľudia bez bariér a hendikepov.Bezprostredné ciele:Prvý cieľ:  Rozvoj spolupráce v oblasti amatérskeho divadla prostredníctvom workshopov a vystúpenia  na oboch stranách hranice a hapennigu, vytvorený  účastníkmi divadelných  dielní oboch skupín v Bielsko-Bialej a v Námestove. Budeme šíriť povedomie o kultúre susediacich národov medzi hercami a divákmi na základe hereckých výkonov z výberu poľskej literatúry a kultúry s cieľom nadchnúť Slovákov k poľskému umeniu a naopak Poliakov k slovenskému.Tieto divadelné aktivity na oboch stranách hranice budú mať pre  naše umenie v rámci integrácie  kľúčovú úlohu.   Druhý cieľ:Rozvoj spolupráce v oblasti fotografie – workshopy a výstavy na oboch stranách hranice (Bielsko-Biala, Námestovo). Vytvorenie a šírenie multi-dimenzionálnej poľskej a slovenskej fotografie určitých podobností a rozdielov v kultúre, folklóre, architektúre, prírode a každodennom živote.Tretí cieľ: Webové podstránky  (v poľštine a slovenčine),  budú obsahovať materiál vytvorený v rámci workshopov, predstavení a výstav. Materiály budú dávať obraz o priebehu,  tvorbe, práci a celkovej spolupráci. To zaistí šírenie poznatkov o živote, kultúre a vzťahoch medzi oboma komunitami.

Cieľové skupiny:

Cieľovými skupinami projektu sú predovšetkým osoby so zdravotným postihnutím a   marginalizovaných skupín. Na poľskej strane sa bude skladať účastníkov Terapie Zajeciowej Workshop a mladých ľudí ohrozených marginalizáciou alebo ľudia, mladí ľudia so zdravotným postihnutím. Veľkosť cieľovej skupiny, workshop je: 10 ľudí v divadelnej skupine a 10 osôb v skupine fotografie. Všetky osoby zúčastnené v projekte a ich osobné údaje  budú v rámci legislatívy spracované v súlade s poľským právom, ktorým sa riadi postavenie osôb so zdravotným postihnutím a marginalizovaných skupín o účasti a činností WTZ. Na slovenskej strane sa bude jednať o Namestovských žiakov s postihnutím v poľskej terminologii ako žiakov špeciálnej školy. Podľa skúseností z predchádzajúcich výstav predpokladáme, že výstavu fotografie navštívi minimálne okolo 500 návštevníkov.  V Poľsku sa tieto fotografie sa odprezentujú aj v regionálnom kultúrnom centre v Bielsko-Biala. Na Slovensku sa výstava fotografie zrealizuje v Námestove a ďalších kultúrnych centrách. V Poľsku predpokladáme, že výstavu navštívi 1000 ľudí na na Slovensku 500 návštevníkov.   Počas fotografovania workshopu sa chceme zamerať na ľudové zvyky a etnografickú fotografiu.

Cezhraničný dopad:

Projekt bude prínosom pre osoby s postihnutím a marginalizovaných skupín , na oboch stranách hranice,- Prispeje k odstráneniu prekážok cezhraničných vzťahov v daných komunitách s priamym dopadom  na integráciu týchto osôb v regiónoch, na ktoré sa program vzťahuje,- Vytvoriť základ pre cezhraničnú spoluprácu s cieľom uľahčiť lepší kontakt medzi miestnymi komunitami (napr. prekonávanie jazykových a duševných bariér, časté dezinformácie),- Vytvoríme stálu štruktúru pre spoluprácu s partnerom na druhej strane hranice,- Rozšírime poznatky o kultúre a zvykoch na oboch stranách hranice a umožniť ľuďom, ako správne existovať v spoločnostiach oboch krajín,- Zmena vedomia spoločnosti dvoch krajín, vnímať týchto občanov ako rovnocenných ľudí,- Zvýšiť sebavedomie osôb so zdravotným postihnutím, aby si uvedomili že  sú schopní vytvoriť nadnárodnú kultúru bez jazykových bariér a morálky,- realizáciou projektu sa zvýši sebavedomie osôb so zdravotným postihnutím na oboch stranách hranice.

Wróć do poprzedniej strony