Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Teatr i Edukacja

TEATR I EDUKACJA – OPIS PROJEKTU

Nazwa projektu:

„Teatr i Edukacja. Działania na rzecz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym środowisk zagrożonych marginalizacją”

Główne źródło finansowania:

Unia Europejska

Unia Europejska, Program Macroprojects Phare ACCESS 2000.Przyznana dotacja: 102 711,06 euro.

Pozostałe źródła finansowania:

Fundacja Batorego

Fundacja Batorego

Województwo Śląskie

Województwo Śląskie

Gmina Bielsko-Biała

Gmina Bielsko-Biała

Powiat Bielski

Powiat Bielski

Partner:

Youth Centre Babilonas, Wilno. Litwa.

Opis Projektu:

Program został skonstruowany jako kompleksowa propozycja różnych działań i form aktywności podporządkowanych jednemu naczelnemu celowi – poprawie sytuacji grup i środowisk zagrożonych marginalizacją. Poszczególne zadania projektu wiążą się ze sobą wzajemnie uzupełniają.
Program zakłada również szeroką i wielostronną promocję działań podejmowanych i realizowanych wspólnie z grupami zagrożonymi marginalizacją – prezentację świata problemów, emocji i pragnień tych grup. Przedmiotem programu jest również poszukiwanie i tworzenie nowych dróg i sposobów integrowania grup marginesowych ze społeczeństwem.

Główne działania:

1. Program warsztatów teatralnych:
a. cykl zajęć w grupach warsztatowych. 10 miesięcy – od września 2002 do czerwca 2003
b. spotkania integracyjne wszystkich uczestników zajęć. Planowane są co najmniej cztery takie spotkania w czasie trwania projektu,
c. przegląd sztuk warsztatowych. III Beskidzkie Święto Małych i Dużych, które odbędzie się w Domu Żołnierza 13 czerwca 2003r.,
d. prezentacje sztuk warsztatowych w szkołach i innych placówkach. 30 występów połączonych ze spotkaniami integracyjnymi. Kwiecień, maj, czerwiec.
2. Program upowszechniania działań:
a. wydanie i kolportaż 4 numerów gazety adresowanej do gimnazjalistów. Nakład 16 000 egz. (4×4000 egz.). Pierwszy numer: listopad 2002,
b. produkcja i wydanie kasety wideo oraz płyty DVD o charakterze instruktażowym, prezentującej metody pracy warsztatowej z grupami dysfunkcyjnymi.
Produkcja: październik, listopad, grudzień,
Wydanie: grudzień 2002.
c. cykl 15 sesji szkoleniowych dla nauczycieli, terapeutów, wychowawców i instruktorów poświęcony metodom teatralnej pracy warsztatowej z grupami dysfunkcyjnymi. Realizacja: grudzień 2002 – wrzesień 2003,
d. bieżąca aktualizacja strona internetowej Stowarzyszenia z pełnymi informacjami na temat realizowanych projektów.
e. międzynarodowa konferencja pod hasłem „Co mogę zrobić? Przeciwdziałanie społecznej marginalizacji grup i środowisk” z udziałem przedstawicieli organizacji partnerskiej oraz autorytetów w dziedzinie socjologii, psychologii, etyki, prawa, a także przedstawicieli władz samorządowych i mediów.
Konferencja odbędzie się 14 czerwca 2003 r.
3. Program kursów języka angielskiego:
a. cykl zajęć w grupach warsztatowych na trzech poziomach zaawansowania.
b. cykl 10 teatralnych spotkań integracyjnych łączących program dydaktyczny z zabawą w teatr. Od listopada 2002 do września 2003 (włączając wakacje)
4. Dokumentacja działań:
a. zapis wideo działań. Rejestracja zajęć warsztatowych, prezentacji z publicznością, sesji szkoleniowych, spotkań integracyjnych,
b. produkcja filmu dokumentalnego poświęconego aktywności twórczej grup objętych projektem. Zakończenie produkcji: wrzesień 2003.
c. dokumentacja fotograficzna. Wykorzystanie zdjęć w kolejnych numerach gazety oraz na stronie internetowej.
5. Szkolenie dla liderów Stowarzyszenia:
Wymiana doświadczeń z organizacją partnerską.
a. sześciodniowy pobyt stażowy 4 przedstawicieli Stowarzyszenia w Wilnie. Styczeń 2003.
b. sześciodniowy pobyt przedstawicieli organizacji partnerskiej oraz grupy młodzieży z Wilna w Bielsku-Białej. Czerwiec 2003 (udział w Konferencji)

Adresaci projektu :

– osoby dotknięte patologiami społecznymi (ubóstwo, przemoc, brak właściwej opieki rodzicielskiej, problemy osobowościowe, agresja) – dzieci i młodzież,
– ofiary uzależnień – dzieci i młodzież,
– osoby upośledzone fizycznie i umysłowo – dzieci, młodzież, dorośli,
– osoby chore psychicznie – dorośli, także osoby w podeszłym wieku.
Projekt będzie realizowany w 17 placówkach specjalistycznej opieki i pomocy wychowawczej i terapeutycznej na terenie Bielska-Białej.

Osobną grupą adresatów jest młodzież gimnazjalna i licealna z województwa śląskiego i małopolskiego, wśród której będzie rozprowadzana wydawana w ramach projektu gazeta.

TEATR I EDUKACJA – PARTNER

Youth Centre BABILONAS

Youth Centre BABILONAS w Wilnie jest organizacją non-profit założoną w 1993 roku przez Rolandę Siliaziene.
BABILONAS prowadzi warsztaty artystyczne dla młodzieży (teatr, taniec, malarstwo, fotografia, video). Jest jedną z pierwszych tego typu organizacji na Litwie.
Od 1996 roku BABILONAS realizuje program „Tydzień ze Sztuką” przeznaczony dla młodzieży z całej Litwy, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich.
BABILONAS uczestniczy również w międzynarodowych wymianach interkulturalnych, realizuje międzynarodowe projekty wspólnie z młodymi ludźmi m.in. z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainy.

Od września 2002 roku Youth Centre BABILONAS jest partnerem Teatru Grodzkiego w realizacji programu
” Teatr i Edukacja”.

Youth Centre BABILONAS
I.Simuliono 8, Vilnius 2050, LITWA
tel. +370 5 2169 666
e-mail: babilonas@delfi.lt
www.babilonas.com

TEATR I EDUKACJA – DZIAŁANIA

16 października 2002
Konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli mediów ogólnopolskich i lokalnych poświęcona planowanym działaniom w ramach projektu.

Październik 2002
Początek zajęć teatralnych w 17 grupach warsztatowych w Bielsku-Białej. Zajęcia prowadzą:

1. w „Centrum” Środowiskowym Domu Samopomocy – Jan Chmiel
2. w świetlicy środowiskowej „Dom Szczęścia” na ul. Tuwima – Michał Bagrowski,
3. w ognisku wychowawczym na ul. Grzybowej – Katarzyna Koziara,
4. w świetlicy środowiskowej na ul. Grzybowej – Włodzimierz Pohl,
5. w ognisku wychowawczym na ul. Wyspiańskiego – Seweryn Mrożkiewicz,
6. w świetlicy środowiskowej na ul. Matusiaka – Grzegorz Sikora,
7. w świetlicy środowiskowej na ul. Giewont – Seweryn Mrożkiewicz,
8. w świetlicy środowiskowej na ul. Wapiennej – Barbara Rau,
9. w świetlicy środowiskowej „Dziupla” na ul. Lipniczej – Barbara Rau,
10. w świetlicy terapeutycznej przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej – Jan Chmiel,
11. w Katolickim Ośrodku Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży Fundacji „Nadzieja” – Maria Schejbal,
12. w hostelu żeńskim Fundacji „Nadzieja” – Lucyna Chmiel,
13. w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku Olszówce – Władysław Aniszewski,
14. w Środowiskowym Domu Pomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Władysław Aniszewski,
15. w Specjalistycznym Pośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 – Rafał Sawicki,
16. w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” – Marek Gaj,
17. w Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym „Nadzieja” – Barbara Rau.

Listopad – Grudzień 2002

Warsztaty wyjazdowe dla nauczycieli i terapeutów.

Instruktorzy Teatru Grodzkiego przeprowadzili w tych miesiącach 9 warsztatów teatralnych dla 152 osób z 35 instytucji szkolno-wychowawczych i placówek terapeutycznych z Podbeskidzia Śląska i Małopolski.

Zobacz spis warsztatów

Warsztaty wyjazdowe dla nauczycieli i terapeutów w ramach projektu „Teatr i Edukacja…”

Listopad – Grudzień 2002

Instruktorzy Teatru Grodzkiego przeprowadzili w tych miesiącach 9 warsztatów teatralnych dla 152 osób z 35 instytucji szkolno-wychowawczych i placówek terapeutycznych z Podbeskidzia Śląska i Małopolski.

1. 18 listopada – Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie, 9 uczestników:
– nauczyciele ze SP w Rychwałdzie.

2. 20 listopada – Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie, 23 uczestników:
– nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1, 2 i 4 w Andrychowie,
– nauczyciele i wychowawcy z Zespołu Szkół Specjalnych w Rzykach,
– nauczyciele i wychowawcy Zespołu Szkół Specjalnych w Przybradzu,
– wychowawcy z Przedszkola nr 3 w Andrychowie,
– wychowawcy z Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie.

3. 21 listopada – Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Wspierania Rodziny „Być Razem” w Cieszynie, 28 uczestników:
– nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 7 w Cieszynie,
– nauczyciele z Alternatywnej Szkoły Podstawowej w Cieszynie,
– wychowawcy Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” w Cieszynie,
– studenci filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

4. 25 listopada – Biblioteka w Jasienicy, 14 uczestników:
– nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Jasienicy,
– nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Wieszczętach,
– nauczyciele Zespołu Szkół w Rudzicy,
– nauczyciele Zespołu Szkół w Iłownicy.

5. 27 listopada – Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie, 14 uczestników:
– nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Andrychowie,
– nauczyciele z Gimnazjum nr 1 w Andrychowie,
– nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Brzezince,
– nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Wieprzu.

6. 28 listopada – Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” w Cieszynie, warsztaty w Żorach dla 21 uczestników:
– nauczyciele Gimnazjum nr 8 w Żorach,
– nauczyciele Zespołu Szkół Budowlano-Usługowych w Żorach,
– wychowawcy Stowarzyszenia Charytatywnego „Daj im Szansę” w Żorach,
– wychowawcy Ochronki dla Dzieci Przedszkolnych w Żorach,
– terapeuci Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii „Teen Challenge” w Żorach.
7. 29 listopada – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, 13 uczestników:
– wychowawcy z Domu Dziecka w Jaszczurowej,
– wychowawcy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wadowicach,
– wychowawcy Środowiskowego Ogniska wychowawczego w Wadowicach,

8. 2 grudnia – Uniwersytet Śląski filia w Cieszynie, 25 uczestników:
– wykładowcy Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego,
– studenci specjalizacji Animacja Społeczno-Kulturalna,

9. 9 grudnia – Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie, 17 uczestników:
– wychowawcy Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej w Suchej Beskidzkiej,
– wychowawcy Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,
– wychowawcy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim,
– instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie,
– nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie.

Wrzesień – Grudzień 2002
Spotkania integracyjne – wspólna praca nad spektaklem

W okresie od września do grudnia 2002 roku kilka grup warsztatowych pracowało jednocześnie nad stworzeniem widowiska teatralnego. Grupy teatralne działały w następujących placówkach wychowawczych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży:
– Centrum Pomocy Rodzinie, Świetlica Środowiskowa „Dom Szczęścia” w Bielsku-Białej, ul. Tuwima,
– CPR, Świetlica Środowiskowa, ul. Przy Torach,
– CPR, Świetlica Środowiskowa, ul. Grzybowa,
– CPR, Ognisko Wychowawcze, ul. Wyspiańskiego,
– CPR, Ognisko Wychowawcze, ul. Gazownicza,
– Świetlica Integracyjna przy Ewangelicko-Augsburskiej Parafii Zbawiciela w Bielsku-Białej, pl. M. Lutra,

Głównym elementem tej części projektu „Teatr i Edukacja” był cykl sześciu jednodniowych spotkań integracyjnych. Spotkania te odbywały się w weekendy w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej gdzie spotykały się wszystkie grupy, wspólnie pracując nad realizacją scenariusza, odbywając próby, przygotowując dekorację i rekwizyty. Równocześnie we wszystkich objętych projektem placówkach odbywały się regularne spotkania warsztatowe (przec. 3 godziny w tygodniu) Próba generalna odbyła się w sali WOK „Dom Żołnierza”. W tych integracyjnych spotkaniach uczestniczyło 60 osób w wieku od 8 do 22 lat. Premiera przygotowanego widowiska odbyła się 14 grudnia w sali „Domu Żołnierza”.
14 grudnia

Wigilia z Teatrem Grodzkim

14 grudnia w sali WOK „Dom Żołnierza” odbyła się premiera widowiska pt. „Ktoś puka do drzwi”, przygotowanego w ramach spotkań integracyjnych przez młodych aktorów z sześciu placówek objętych programem „Teatr i Edukacja”.
Prezentacji widowiska towarzyszyło spotkanie wigilijne, na które przybyli wszyscy uczestnicy zajęć prowadzonych przez Stowarzyszenie, instruktorzy, pedagodzy i terapeuci z placówek objętych projektami artystycznymi, przedstawiciele władz lokalnych i mediów.
Spotkanie zostało profesjonalnie udokumentowane – powstał film video oraz zdjęcia.

foto: Krzysztof Tusiewicz Spotkanie wigilijne
Prezentacja widowiska „Ktoś puka do drzwi”
14.12.2002

Grudzień

Ukazuje się pierwszy numer bezpłatnego magazynu „JesteśMy”.
Pismo w nakładzie 4 tys. egzemplarzy, poświęcone problematyce grup dysfunkcyjnych jest rozprowadzane nieodpłatnie w gimnazjach, szkołach średnich oraz wśród studentów.

Więcej o gazecie „JesteśMy”>>>

 Przeczytaj gazetę „JesteMy” >>>


22 stycznia – „Byśmy Tam Pobieżeli…”

22 stycznia 2003 w sali WOK „Dom Żołnierza” odbył się przegląd widowisk Bożonarodzeniowych, w którym wzięło udział 10 zespołów-grup pracujących w ramach programu „Teatr i Edukacja”. Podczas przeglądu zaprezentowano następujące widowiska:

1. „Pastorałki” – Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjne dla dzieci niepełnosprawnych „Nadzieja” – opiekun grupy Barbara Rau
2. „Do stajenki” – „Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Ewangelicka Świetlica Integracyjna przy Parafii Zbawiciela – opiekun grupy Jan Chmiel
3. „Widziane oczyma wielbłąda” – Świetlica Środowiskowa ul. Matusiaka – opiekun grupy Grzegorz Sikora
4. „Przemiany” – Świetlica Środowiskowa ul. Wapienna – opiekun grupy Barbara Rau
5. „Bardzo krótka opowieść wigilijna” – Świetlica Środowiskowa ul. Tuwima – opiekun grupy Michał Bagrowski
6. „Nasze jasełka” – Świetlica Środowiskowa ul. Wyspiańskiego – opiekun grupy Seweryn Mrożkiewicz
7. „Od stworzenia do narodzenia” – Świetlica Środowiskowa „Dziupla” ul. Lipnicka – opiekun grupy Barbara Rau
8. „O królu Herodzie” – Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Kołłątaja – opiekun grupy Władysław Aniszewski
9. „Czy słyszysz” – Fundacja „Nadzieja” hostel żeński „Klimczokówka” – opiekun grupy Lucyna Chmiel
10. „Jasełka” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Bystrzańska – opiekun grupy Rafał Sawicki

26 -31 Stycznia

Pobyt stażowy przedstawicieli stowarzyszenia w siedzibie organizacji partnerskiej w Wilnie w ramach realizacji projektu.

logo - Babilonas - Wilno

Youth Centre Babilonas w Wilnie odwiedzają: Maria Schejbal, Jan i Lucyna Chmiel, Tomasz Zieliński.

Przedstawiciele stowarzyszenia zapoznają się z programami edukacyjnymi realizowanymi przez Centrum Młodzieżowe Babilonas, uczestniczą w warsztatach i zajęciach artystycznych prowadzonych w ramach projektu „Week of Art”. Omawiane są perspektywy dalszej współpracy i udział Litwinów w finałowych przedsięwzięciach projektu „Teatr i edukacja” (konferencja i Beskidzkie Święto Małych i Dużych).

kwiecień 

Spotkania zespołu redakcyjnego pisma „JesteśMy” z młodzieżą, poświęcone omówieniu profilu pisma i jego oceny przez młodych czytelników.

W spotkaniach wzięło udział około 100 osób.

maj

Wydany zostaje podwójny 4-5 numer pisma „JesteśMy” , poświęcony dzieciom i młodzieży zagrożonej i doświadczonej patologiami społecznymi.

 Przeczytaj gazetę „JesteMy” >>>


kwiecień – czerwiec 2003

Prezentacje spektakli przygotowanych przez grupy warsztatowe w ramach projektu – pokazy widowisk i spotkania integracyjne z publicznością: Przedszkole Waldorfskie w Bielsku-Białej, Zespół Zamkowo-Parkowy w Żywcu,

Stowarzyszenie Razem w Bestwinie, Szkoła Podstawowa nr 1 Jaworzu, Świetlica Środowiskowa przy ul. Wyspiańskiego w Bielsku-Białej, Świetlica Środowiskowa Dzieciątka Jezus przy ul. Grzybowej w Bielsku-Białej, Świetlica Środowiskowa przy ul. Klubowej w Bielsku-Białej, Szkoła Polityki Socjalnej w Bielsku-Białej, Dom Nauczyciela w Bielsku-Białej,

Ośrodek Wychowawczo-Rehabilitacyjny Święta Rodzina Caritas Archidiecezji Katowickiej w Ustroniu- Nierodzimiu, Zespół Szkół nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach, Klub Garnizonowy Dom Żołnierza w Bielsku-Białej, Ośrodek Wydawniczy Augustana w Bielsku-Białej, Subrejonowy Ośrodek Leczenia Psychiatrycznego w Olszówce, Dom Kultury w Kozach, III Festiwal Twórczości Dziecięcej w Czechowicach-Dziedzicach,

Świetlica Środowiskowa Dom Szczęścia w Bielsku-Białej, Ewangelicki Dom Pomocy Społecznej SOAR w Bielsku-Białej.

10-15 czerwca

Pobyt przedstawicieli organizacji partnerskiej oraz grupy młodzieżowej z Centrum Młodzieżowego Babilonas z Wilna (Litwa), w Bielsku-Białej.

13 czerwca

Odbyło się III Beskidzkie Święto Małych i Dużych – przegląd sztuk warsztatowych

III BESKIDZKIE ŚIWĘTO MAŁYCH I DUŻYCH
13.06.2003

foto Krzysztof Tusiewicz


PRZYGOTOWANIA
 

Przedstawiono następujące spektakle:

” Hej na smoka”- Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej „Olszówka”.
” Pianistka” – Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2.
” Na jagody” – Świetlica Środowiskowa Stare Bielsko
” Liście” – Świetlica Środowiskowa „Dziupla” Lipnik
” Pewna wiadomość”- zespół „Totalny odlot” Ognisko Wychowawcze ul. Gazownicza
” Bajka o kocie w butach” – Świetlica Środowiskowa ul. Tuwima
” Fafros” – Świetlica Środowiskowa ul. Grzybowa
” Kołnierzyk” – Świetlica Środowiskowa ul. Matusiaka
” Przebudzenie” – Ognisko Wychowawcze ul. Wyspiańskiego
” Ucieczka ku wolności” – Ewangelicka Świetlica Integracyjna
” Nauka latania” – Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjne Nadzieja
” Życie jest piękne” – Centrum Środowiskowy Dom Samopomocy
” Mały książe” – Fundacja Nadzieja hostel żeński Klimczokówka
” Życie na wieszaku” – Katolicki Ośrodek Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży Fundacja Nadzieja
” Lokomotywa” – Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Podkowa
” Jedno słowo kochającej siostry?- Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”
” Wyrzutek” – Centrum Młodzieżowe „Babilonas” z Wilna

zdjęcia z przedstawień

III BESKIDZKIE ŚIWĘTO MAŁYCH I DUŻYCH
13.06.2003

foto Krzysztof Tusiewicz


SPEKTAKLE

Spotkanie zakończyło się festynem integracyjnym obfitującym w wiele atrakcji.

zdjecia z festynu integracyjnego

III BESKIDZKIE ŚIWĘTO MAŁYCH I DUŻYCH
13.06.2003

foto Krzysztof Tusiewicz


WRĘCZENIE MECENASÓW TEATRU GRODZKIEGO


FESTYN RODZINNY

14 czerwiec

logo konferencji

W Klubie Garnizonowym” Dom Żołnierza” odbyła się miedzynarodowa konferencja pod hasłem „Co mogę zrobić ? Działania twórcze na rzecz grup zagrożonych marginalizacją” prowadzona przez Elżbietę Grygiel wieloletniego kierownika Międzynarodowego Programu Wymiany Artystycznej w Fundacji im. Stefana Batorego.

prelegenci:

Maria Parczewska ( Laboratorium Edukacji Twórczej,CSW „Zamek Ujazdowski” Warszawa) „Obrona i rozwój czyli balansowanie na niewidzialnej krawędzi”
Maria Pietrusza-Budzyńska ( WTZ „Teatroterapia”,Lublin)- „Paradoks teatru”
Krzysztof Papis (Pracownia Rozwoju przez Sztukę, Kłodzko) – „O teatrze więziennym”
Grażyna Kaznowska-Chrapko (Bieszczadzka Fundacja Rozwoju Postaw Twórczych” Orelec-Gala”) – „Bieszczadzkie początki”
Rolanda Sliaziene (Youth Centre „Babilonas”, Wilno -Litwa) -„Labirynt”
Chrispin Mwakideu ( NGO CHAPS , Ukunda- Kenia) -„Lalki przeciwko AIDS”

ZOBACZ WIĘCEJ

14 czerwca br. o godz. 9.00 w sali Klubu Garnizonowego „Dom Żołnierza”
odbyła się
Międzynarodowa Konferencja pod hasłem
„Co mogę zrobić? Działania twórcze na rzecz grup zagrożonych marginalizacją”

Głównym założeniem Konferencji było zwrócenie szczególnej uwagi na konkretne możliwości i sposoby angażowania jednostek i grup do współpracy na rzecz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym środowisk zagrożonych marginalizacją, zwrócenie szczególnej uwagi na działalność artystyczną, wykorzystującą wszelkie dziedziny sztuki. Konferencja będzie prezentacją metod terapii, wychowania i resocjalizacji przez sztukę.

Uczestnikami konferencji byli artyści, animatorzy, instruktorzy, terapeuci pracujący w różnych grupach dysfunkcyjnych, w różnych środowiskach. Uczestnikami konferencji byli również studenci, wolontariusze, rodzice i opiekunowie, media, władze lokalne.

Podczas Konferencji swoją pracę i dorobek zaprezentowali:
– Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki,
– Youth Centre „Babilonas” z Wilna,
– pani Maria Parczewska, Laboratorium Edukacji Twórczej, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie,
– pani Maria Pietrusza-Budzyńska, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Teatroterapia” w Lublinie,
– pan Chrispin Mwakideu, lalkarz, Kenia
– pan Krzysztof Papis, Pracownia Rozwoju przez Sztukę w Kłodzku,
– pani Grażyna Kaznowska-Chrapko, Bieszczadzka Fundacja Rozwoju Postaw Twórczych „Orelec-Gala”.

Konferencę poprowadziła pani Elżbieta Grygiel.

Program:
9:00 otwarcie Konferencji
9:15 – 13:00 pierwsza część wykładów
13:00 – 15:30 przerwa obiadowa, rozmowy kuluarowe,
minigiełda projektów
15:30 – 18:30 druga część wykładów
18:30 zakończenie Konferencji

TEMATY PRELEKCJI

Maria Parczewska – Obrona i rozwój czyli balansowanie na niewidzialnej krawędzi

Maria Pietrusza-Budzyńska – Paradoks teatru

Krzysztof Papis – O Teatrze Więziennym „Po Drodze…”

Grażyna Kaznowska-Chrapko – Bieszczadzkie początki

Rolanda Sliaziene – Labirynt

Chrispin Mwakideu – Kukiełki przeciwko AIDS

Maria Parczewska
Psycholog, specjalista ds. edukacji w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Współautorka programu Laboratorium Edukacji Twórczej (wraz z Januszem Byszewskim), kurator CSW.
Autorka i prowadząca wielu warsztatów twórczych i szkoleń dla terapeutów, artystów plastyków, nauczycieli, muzealników, dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych w kraju i za gra­nicą, warsztatów twórczych dla studentów ASP w Warszawie, Łodzi, Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka programu specjalizacji w dziedzinie upowszechniania kultury w Insty­tucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
Współautorka filmów dokumentalnych poświeconych edukacji i sztuce. Autorka projektów graficznych książek, publikacji edukacyjnych.

Laboratorium Edukacji Twórczej w Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski” 
to miejsce spotkań, rozmów, działań kreatywnych, prowadzonych przez Marię Parczewską i Janusza Byszewskiego.
Oto pola zainteresowania autorów, uczestników oraz zaproszonych do współpracy gości:

K O M U N I K A C J A
t w o r z y w o
E K S P E R Y M E N T
p r z e s t r z e ń
M I E J S C E
c z a s
O S O B O W O Ś Ć
k r e a t y w n o ś ć
D O Ś W I A D C Z E N I E
b ł ą d z e n i e
S A T Y S F A K C J A
S Z T U K A
W S P Ó Ł C Z E S N O Ś Ć

Kontakt:
Laboratorium Edukacji Twórczej w CSW, Maria Parczewska, Janusz Byszewski
Aleje Ujazdowskie 6, 00-461 Warszawa, tel. 0 22 625 52 45, let@csw.art.pl

POWRÓT DO NENU

Maria Pietrusza-Budzyńska
Pedagog specjalny, nauczyciel szkoły specjalnej od 1978 roku. Absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.
Założycielka Teatrzyku „Roślinka” w Podstawowej Szkole Specjalnej w Lublinie. Au­torka i re­ży­ser wielu nagrodzonych spektakli.
W 1995 roku utworzyła pierwszy w Polsce teatr ludzi niepełnosprawnych umysłowo, powołany do istnienia jako Warsztaty Terapii Zajęciowej „Teatroterapia”. To pier­wsza w Polsce profesjo­nalna i zinstytucjonalizowana forma terapii przez teatr.
Współpracuje z Radiem Lublin, Uniwersytetem Łódzkim, wykłada na UMCS w Lublinie.
Uhonorowana Nagrodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za twórczość i działal­ność ar­tystyczną dla dzieci i młodzieży.

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Teatroterapia” 
powstały w 1995 roku, z inicjatywy pedagogów przy wsparciu Dyrektora Teatru im. J. Osterwy Pana Cezarego Karpińskiego i Pana Józefa Krzyżanowskiego, Dyrektora Wy­działu Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
W WTZ – Teatroterapia uczestniczy codziennie 20 osób w wieku 19-35 lat. Pracują według autorskich programów terapeutów, którymi są aktorzy, pedagodzy, muzycy, plastycy i specja­liści innych dyscyplin. Na drodze swych twórczych poszukiwań wykorzystują metodę dramy. Drama ułatwia dotarcie do symbolicznej warstwy opracowanych tekstów, wyzwala emocje i ma duże znaczenie w rozwoju osobistym uczestników WTZ. Występ na scenie to szansa na odnie­sienie – niestety rzadko dostępnego ludziom niepełnosprawnym – sukcesu.

Kontakt:
WZT „Teatroterapia”
ul. Jastrzębia 3, 20-323 Lublin
tel./faks: 0 81 745 21 87
www.teatroterapia.lublin.pl, e-mail:wakeup@wp.pl

POWRÓT DO MENU

Krzysztof Papis 
Dyplomowany aktor, reżyser, pedagog. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wroc­ławiu oraz dodatkowo na tej samej uczelni, dwuletnią specjalizację pedagogiczno-reży­serską. Ukończył także m.in. Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Obecnie kształci się w kierunku psychoterapii indywidualnej i grupo­wej oraz treningu psychologicznego, w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów w Instytucie Te­rapii Gestalt w Krakowie. Wyreżyserował 27 realizacji teatralnych (nagrody na festiwalach międzynarodowych i ogólnopolskich). Założyciel Pracowni Rozwoju przez Sztukę, w ramach której współpracuje z różnymi instytucjami oraz realizuje własne autorskie projekty o charakterze profilaktycznym, społecznym, artystycznym, ekologicznym i terapeutycznym.
Pomysłodawca i prowadzący od 1998 roku z recydywistami w kłodzkim Zakładzie Karnym Teatr Więzienny „Po Drodze…”. Pracuje również m.in. z dziećmi i młodzieżą zagrożoną patolo­giami społecznymi. Wraz z przygotowywaną przez siebie młodzieżą zdobyli w Peru, jako re­prezentanci Europy Brązowy Medal na Finałach Ameryki Południowej i Środkowej, w ame­rykańskim konkursie twórczego rozwiązywania problemów – Odyssea of the Mind. Uczestni­czyli również w Finałach Światowych tego konkursu w USA na Florydzie.
W roku 1999 Minister Sprawiedliwości Hanna Suchocka nadała Krzysztofowi Papisowi Brązową Odznakę za zasługi w pracy penitencjarnej.

kpapis@poczta.onet.pl

 

Pracownia Rozwoju przez Sztukę 
założona w Kłodzku przez Krzyszofa Papisa działa od 1998r. Obecnie współprowadzi ją wspólnie z Agnieszką Szabelską. W ramach działalności Pracowni prowadzona jest współpraca z różnymi instytucjami takimi jak Zakład Karny w Kłodzku, prowadzone są też różnorodne war­sztaty i a także realizowane różnego rodzaju autorskie projekty o charakterze społeczno-artystycznym. Autorskim projektem macierzystym Pracowni jest „Sztuka dla Pokoju”. Słowa „Sztuka” i „Pokój” będące w nazwie, są kluczem do zrozumienia idei, założeń i sfer dzia­łania zarówno projektu jak i samej Pracowni. Powinny być one interpretowane, nie tylko jako obszar oddziaływania czysto artystycznego na rzecz harmonii społecznej, ale również w głębszym tego słowa znaczeniu, jako sztuka życia z innymi ludźmi i z samym sobą. W ra­mach wspomnianego projektu macierzystego, realizowane są podprojekty. Ukierunkowane są one m.in. na pracę artystyczną z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi pochodzącymi z różnych środowisk społecznych, a także np. na pracę z mło­docianymi przestępcami i z recydywistami o dużych wyrokach.

Kontakt:
Pracownia Rozwoju Przez Sztukę
tel. 0 602 72 55 83
e-mail: kpapis@poczta.onet.pl

POWRÓT DO MENU

Grażyna Kaznowska-Chrapko
Pedagog, reżyser teatrów dzieci i młodzieży, długoletni prezes Fundacji „Orelec-Gala”, założycielka i liderka Teatru Oreleckiej Młodzieży „TOM-90” i Teatru Formy „PARRA”. 
Autorka wielu teatralnych programów i projektów edukacyjnych i wychowawczych na terenie Bieszczadów m.in. w ramach programu Kultura Lokalna Fundacji im. Stefana Batorego. Projekt „Działania kulturotwórcze metodą uaktywnienia życia mieszkańców Bóbrki i okolic” został nagrodzony w konkursie na najlepszy projekt adresowany do społeczności wiejskiej Fundacji Batorego. Autorka projektów „Przyjazna Bóbrka”, „Bibułkalia”.
Za swoją działalność wyróżniona i nagrodzona m.in. nagrodami wojewody, Towarzystwa Krze­wienia Kultury Teatralnej. Grażyna Kaznowska-Chrapko jest też laureatką głównej nagrody „Nike” w dziedzinie kultury, przyznawanej przez Alians Polska.

chrapko@poczta.onet.pl

Bieszczadzka Fundacja Rozwoju Postaw Twórczych „Orelec-Gala”
powstała z inicjatywy czterech nauczycieli Szkoły Podstawowej w Orelcu w Bieszczadach w 1995 roku. Jest organizacją non-profit, która od samego początku prowadzi różnorodne działania edukacyjne i kulturotwórcze adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych z tere­nów Bieszczadów i innych regionów kraju zagrożonych marginalizacją.
Od kilku lat Fundacja wzbogaca i rozszerza swoją aktywność o różne przedsięwzięcia na rzecz wielokulturowości terenów pogranicza.

 

Kontakt:
Bieszczadzka Fundacja Rozwoju Postaw Twórczych „Orelec-Gala”
Orelec 8
38-623 Uherce
demjan@tolhaje.pl

POWRÓT DO MENU

Rolanda Sliaziene
Lituanistka, nauczyciel i wychowawca, absolwentka Uniwersytetu Wileńskiego. 
Założycielka i lider Centrum Młodzieżowego „Babilonas”. Koordynator programów edukacyjnych i artystycznych „Babilonasu” a także 30 programów wymiany młodzie­żowej na Litwie, w Niemczech, Francji, Polsce i innych krajach.
Koordynator Europejskiej Sieci Obsługi Wolontariatu i Wymiany Młodzieżowej „Creative Cooperation”, koordynator europejskich programów „City Colours Net­work” oraz „Looking Inside”.

Centrum Młodzieżowe „Babilonas”
Powstało w 1993 r. W tej chwili to najpopularniejsze wśród wileńskiej młodzieży miejsce, w którym można spędzić wolny czas biorąc udział w „Tygodniach ze sztuką” lub innych propozycjach. „Tydzień ze sztuką” to program artystyczny skierowany do uczniów. Codziennie, przez cały tydzień młodzi ludzie uczestniczą w warsztatach artystycznych. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych artys­tów z całego świata. W każdy piątek w Babilonasie odbywa się premiera nowego przedsta­wienia, które jest wynikiem całotygodniowej pracy warsztatowej.
Działalność Babilonasu opiera się na aktywnym udziale wolontariuszy, którzy są odpowiedzialni za organizację i realizację projektów, również swoich własnych.
Centrum Młodzieżowe Babilonas uczestniczy też w wielu międzynarodowych projek­tach artystycznych i edukacyjnych. W sezonie 2002/2003 jest partnerem Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w realizacji programu Teatr i Edukacja – działania na rzecz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym środowisk zagrożonych marginalizacją.

Kontakt:
Youth Centre BABILONAS
I.Simuliono 8, Vilnius 2050, LITWA
tel. +370 5 2169 666
e-mail: babilonas@delfi.lt
www.babilonas.com

POWRÓT DO MENU

Chrispin Mwakideu 
Aktor, lalkarz. Od 1991 roku związany z amatorska grupą „Zinduko”. Od 1995 roku aktywnie angażuje się w działania pro społeczne wykorzystujące sztukę teatru. Laureat kilku nagród m.in. dla najlepszego aktora, autora scenariusza, za naj­lepszą poezję w konkursach ogól­nokrajowych i lokalnych. Uczestnik Międzynarodo­wego Kongresu Teatru i Edukacji IDEA’98 w Kisumu w Kenii, Festiwalu Edupuppets 2002, Międzynarodowego Festiwalu Lalkowego w Gent w Belgii. Wychował się i mieszka w Ukundzie w Kenii.

chrispydeu@yahoo.com

Community Health Awarenes Puppeters – CHAPS
Organizacja pozarządowa założona przez Erica Krystall’a w 1993 roku. Główne cele CHAPS to wykorzystanie lalek teatralnych i spektakli tworzonych przez lalkarzy jako medium w in­formowaniu, edukacji i popularyzacji zdrowia i rozwoju. Adresaci działań CHAPS to dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Kenii i wschodniej Afryki, często z terenów bardzo ubogich, niezwykle konserwatywnych i głęboko związanych z tradycyjna kulturą. Stąd też tematyka przygotowywanych przez aktorów CHAPS spektakli: HIV, planowanie rodziny, narkotyki, rów­nouprawnienie płci, przemoc w rodzinie, okrutne tradycyjne obrzędy związane z okalecza­niem kobiet.
Dla CHAPS pracuje w całej Kenii 400 wykwalifikowanych lalkarzy w 40 grupach teatralnych.
W ubiegłym roku CHAPS zorganizował pierwszy w historii zachodniej i centralnej Afryki festiwal sztuki lalkarskiej EDUPUPPETS 2002.

POWRÓT DO MENU

Elżbieta Grygiel
prowadząca Konferencję

Historyk i krytyk sztuki, mieszka w Warszawie. Od 1992 do 2002 roku związana z Fundacją im. Stefana Batorego, początkowo jako ko­ordynator programu kultural­nego, a następnie (od 1999 roku) menadżer programu międzynarodowej wymiany i współpracy kulturalnej (Arts & Culture Network Program przy Open Society Insti­tute w Bu­dapeszcie) realizowanego za pośrednictwem sieci fundacji George’a Sorosa w 26 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Centralnej Azji i Mon­golii.

Uczestniczka i organizatorka licznych spotkań i konferencji, od­była wiele wizyt studyjnych w krajach Europy Środkowej, Wschod­niej i Azji.

Współpracowała z takimi organizacjami jak Arts International i Citizen Exchange Council w Nowym Yorku. Od 2003 ekspert European Cultural Foundation w Amsterdamie i Open Society Institute w Bu­dapeszcie.

Obecnie pracuje w Fundacji Atelier promującej twórczość i edukację artystyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. egrygiel@yahoo.com

Wróć do poprzedniej strony