Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Warsztaty Teatralne dla niepełnosprawnych

WARSZTATY TEATRALNE – OPIS PROJEKTU

Nazwa projektu:

WARSZTATY TEATRALNE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH ORAZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH

Fundusze na realizację projektu:

Fundacja Pro Bono Poloniae – Wysokość otrzymanej dotacji: 20,000zł

Czas realizacji projektu:

01.02.2006 r. – 30.11. 2006 r.

Opis Projektu:

Zadanie obejmuje realizację programu warsztatów teatralnych dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób przewlekle chorych. Obejmuje również publiczne prezentacje efektów pracy artystycznej – imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów, dzieci i młodzieży szkolnej, placówek kulturalnych i readaptacyjnych oraz gości z samorządu lokalnego i regionalnego, stowarzyszeń pozarządowych i mediów. Warsztaty teatralne mają funkcję terapeutyczną – obowiązuje zasada działania zespołowego, budowanie więzi grupowej, wspólnego poszukiwania ważnych tematów, wartości estetycznych i emocjonalnych.

Proces warsztatowy zakłada systematyczną pracę – zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny. Każdą grupa opiekuje się jeden instruktor, z którym współpracują terapeuci z poszczególnych placówek i wolontariusze.

Publiczna prezentacja efektów pracy artystycznej: czerwiec 2006

Wszystkie grupy warsztatowe przygotowują prezentacje swoich dokonań w formie krótkich etiud lub spektakli. Zostaną one pokazane publiczności podczas imprez integracyjnych dla rodzin, opiekunów, pracowników i wolontariuszy we wszystkich placówkach. Dodatkowo, grupy będą miały możliwość wystawienia przygotowanych spektakli szerokiej publiczności w ramach Beskidzkiego Święta Małych i Dużych, które Teatr Grodzki organizuje co roku.

Jasełka – grudzień 2006

Wszystkie grupy warsztatowe zaprezentują przygotowaną przez siebie formę artystyczną – spektakl, etiudę czy pokaz działań teatralnych związanych ze Świętami. Zostaną one pokazane publiczności podczas imprez integracyjnych dla rodzin, opiekunów, pracowników i wolontariuszy we wszystkich placówkach. Grupy będą miały również możliwość wystawienia przygotowanych spektakli dla szerokiej publiczności podczas Jasełek 2006. Impreza będzie miała charakter integracyjnego wydarzenia artystycznego, na którym spotkają się osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież szkolna oraz goście zaproszeni z całego Województwa Śląskiego. Po prezentacjach artystycznych będzie miało miejsce spotkanie integracyjne wszystkich uczestników projektu i zaproszonych gości połączone z poczęstunkiem i wspólną zabawą.

WARSZTATY TEATRALNE – GRUPY TEATRALNE

Grupy teatralne:

1. Grupa warsztatowa w Fundacji Dziecięce Marzenia. Grupa ma charakter integracyjny, są w niej osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne fizycznie oraz młodzież szkolna. Instruktor: Katarzyna Koziara

2. Grupa warsztatowa w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych. W grupie są osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore. Instruktor: Tomasz Drabek

3. Grupa warsztatowa w Subrejonowym Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego. W grupie są pacjenci podlegający opiece zdrowotnej w zakresie psychiatrii i uzależnień (poprawa funkcjonowania społecznego, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, rozwiązywanie problemów). Instruktor: Władysław Aniszewski

4. Grupa warsztatowa w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Podkowa” w Bielsku-Białej. W grupie są osoby z zaburzeniami psychicznymi (powtórna socjalizacja, usamodzielnienie życiowe). Instruktor: Władysław Aniszewski

5. Grupa niepełnosprawnej młodzieży i dorosłych działająca przy Teatrze Grodzkim. W grupie są osoby, które nie mogą poruszać się o własnych siłach, mają problemy manualne i trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (porażenie mózgowe). Instruktor: Barbara Rau

Praca nad spektaklami dodaje niepełnosprawnym i przewlekle chorym uczestnikom chęci do działania w życiu codziennym, wzmacnia ich poczucie wartości i dodaje pewności siebie.

„Na początku warsztatów Małgosia, młoda osoba poruszająca się na wózku, była bardzo zakompleksiona i mało odważna. Miała trudności z formułowaniem myśli i komunikowaniem się z otoczeniem. Dzięki zajęciom teatralnym Małgosia bardzo się uaktywniła i otworzyła. Podjęła przerwaną naukę i chce skończyć liceum.” (Barbara Rau, instruktor, grupa niepełnosprawnej młodzieży i dorosłych działająca przy Teatrze Grodzkim)

„Jedną z osób, która uczestniczy w działaniach grupy teatralnej od jej zarania jest pan Jan. Pozytywne wzmocnienie od członków zespołu oraz przede wszystkim publiczności sprawiają, że rośnie poczucie własnej wartości u Pana Jana i w konsekwencji motywacja do dokonywania zmian w swoim życiu.”(Bronisław Szot, pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Podkowa” w Bielsku-Białej)

„Tomek, który porusza się na wózku (dziecięce porażenie mózgowe) nie mógł sobie poradzić z rówieśnikami, którzy wyśmiewali się z jego niepełnosprawności. Na warsztatach teatralnych zawarł swoje przeżycia w spektaklu. Bardzo się rozwinął manualnie i psychicznie. Potrafi teraz nawiązywać znajomości.” (Barbara Rau, instruktor, grupa niepełnosprawnej młodzieży i dorosłych działająca przy Teatrze Grodzkim)

Wróć do poprzedniej strony