Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Usługi społeczne w powiecie bielskim

 „Usługi społeczne w powiecie bielskim

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne,Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu:  2 085 888,00 zł
w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 773 004,80 zł
Okres realizacji: 01.08.2022 r. – 30.06.2023 r.

Projekt pt.: „Usługi społeczne w powiecie bielskim” skierowany jest do 80 mieszkańców i mieszkanek powiatu bielskiego (gminy: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice), w tym 40 osób niepełnosprawnych oraz 40 opiekunów i opiekunek faktycznych doświadczających wykluczenia społecznego. Grupę docelową w projekcie stanowią niepełnosprawne osoby bierne zawodowo oraz zagrożeni wykluczeniem społecznym opiekunowie faktyczni, będących zazwyczaj członkami rodzin osób niepełnosprawnych.

Cel główny projektu:

Wzrost dostępności i jakości usług społecznych obejmujących m.in. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wobec 80 mieszkańców i mieszkanek powiatu bielskiego, w tym 40 osób niepełnosprawnych oraz 40 opiekunów i opiekunek faktycznych, doświadczających wykluczenia społecznego okresie od 01.08.2022-30.06.2023.

 

 

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony