Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Animowana debata

ANIMOWANA DEBATA – O PROJEKCIE

Nazwa projektu:

„Animowana debata – warsztaty animacji komputerowej dla grup dysfunkcyjnych w perspektywie rozwijania europejskiej współpracy”

Fundusze na realizację projektu:

logo Sokrates - Minerva

Wspólnota Europejska, Program: Socrates: Minerva.
Przyznana dotacja: 210 000,00 euro.

Pozostałe źródła finansowania:

MINISTERSTWO KULTURY

logo - Województwo Śląskie

Województwo Śląskie

logo - Gmina Bielsko-Biała

Gmina Bielsko Biała

logo - FIO

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Czas Trwania Projektu :

1.10.2003 r.- 30.09.2005 r.

Partnerzy :

Instituto Mediterraneo Ricerca e Comunicazione – Termini Imerese, Włochy ( www.isme-rc.org )

WAC Performing Arts and Media College – Londyn, Wielka Brytania(www.wac.co.uk)

Niepubliczna Placówka Oświatowa EST – Wadowice, Polska(www.est.iq.pl)

Societate Romana pentru Educatie Permanenta – Bukareszt, Rumunia(www.srep.ro)

logo - ANIMATOR DV

W projekcie wykorzystywano program ANIMATOR DV

Opis Projektu :

W sezonie warsztatowym 2003/2004 Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” rozpoczęło realizację pilotażowego projektu pod nazwą: „Animowana Debata – warsztaty animacji komputerowej”. Projekt w nowatorski sposób wykorzystuje w działaniach artystycznych technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT)

Projekt jako jedyny w Polsce został zaakceptowany przez Komisję Europejską w ramach programu Socrates Minerva. Odniesiony sukces jest tym większy, iż spośród 297 propozycji zgłoszonych do tegorocznej selekcji ze wszystkich krajów uczestniczących w programie Socrates, zaledwie 30 projektów zostało wybranych do realizacji. Dotacja funduszu dla Stowarzyszenia wynosi 210 000 Euro.

Grupy docelowe projektu:
– młodzież z różnorodnymi upośledzeniami, tak fizycznymi jak i psychicznymi,
– młodzież zagrożona patologiami społecznymi,
– ofiary uzależnień.

Głównym zadaniem projektu jest przeprowadzenie warsztatów animacji komputerowej dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 20 lat w okresie od listopada 2003 do czerwca 2004.
Program warsztatów obejmuje bardzo szeroki zakres działań i poszukiwań artystycznych. Głównym założeniem projektu jest, by każdy z uczestników znalazł w zespole warsztatowym własne miejsce i miał możliwość rozwijania indywidualnych talentów, pasji i potrzeb artystycznych. Na program warsztatów złożą się cztery główne bloki zajęć:
1. Komputer. Zdobywanie i rozwijanie umiejętności posługiwania się programami graficznymi, animacyjnymi, edytorami tekstu. Poruszanie się i komunikowanie w sieci internetowej
2. Działania plastyczne. Bardzo istotnym elementem zajęć będzie samodzielna twórczość artystyczna uczestników -praca nad scenariuszem filmu, rysunek, elementy sztuki teatru i fotografii.
3. Język angielski. W ramach zajęć będzie okazja do zdobycia, rozwinięcia i przećwiczenia podstawowych umiejętności komunikowania się z rówieśnikami w innych krajach w języku angielskim.
4. Film. Efektem końcowym warsztatów mają być filmy animowane stworzone przez każdą z grup w bliskiej współpracy z grupami warsztatowymi w trzech krajach partnerskich.

W ramach projektu powstaną trzy integracyjne grupy 10-12-osobowe. Każda z trzech polskich grup będzie prowadzić „animowaną debatę” z grupą młodzieżową w Wielkiej Brytanii, Rumunii bądź we Włoszech.
W Polsce każda grupa będzie miała zajęcia 1 raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne. Zajęcia będą prowadzone w pracowni komputerowej w bielskim Klubie Garnizonowym „Dom Żołnierza”. Warsztaty poprowadzą instruktorzy animacji: Krzysztof Tusiewicz (reżyser filmowy, fotografik) i Marek Luzar (reżyser filmów animowanych, artysta malarz). Obydwaj mają wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Za prowadzenie zajęć językowych będzie odpowiedzialna Zuzanna Głowacka (teatrolog, pracownik Teatru Lalek Banialuka).
Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

Projekt jest również skierowany do pedagogów i teraputów pracujących z grupami dysfunkcyjnymi. W ramach kampanii upowszechnieniowej zapoznają się z nowymi, innowacyjnymi metodami wykorzystania ICT w swojej codziennej pracy. W tym celu opracowany będzie Poradnik dla Pedagogów oraz zorganizowany zostanie cykl 10 seminariów dla nauczycieli ze szkół Śląska i Małopolski.

ANIMOWANA DEBATA – PARTNERZY

WAC Performing Arts and Media College

logo WAC

WAC Performing Arts and Media College jest centrum nieformalnego kształcenia artystycznego w północnym Londynie. Jest to placówka oświatowa prowadząca szkolenia w dziedzinie sztuki i mediów dla młodzieży z ubogich rodzin (5-25). Dodatkowo zajmuje się organizacją kursów dla młodzieży z marginesu społecznego oraz prowadzi stosowne szkolenia dla instruktorów w tej dziedzinie współpracując z wieloma organizacjami partnerskimi w kraju i zagranicą. W ramach projektu organizacja zaangażuje specjalistów w dziedzinie nauczania sztuki i mediów dla młodzieży z marginesu społecznego. Organizacja prowadzi warsztaty Animowanej Debaty oraz zaangażuje się w opracowanie Poradnika dla Instruktorów (wykorzystanie w projekcie mediów cyfrowych) oraz będzie aktywnie uczestniczyć w kampanii informacyjno-promocyjnej.

Istituto Mediterraneo Ricerca e Comunicazione

Logo ISMERC

Istituto Mediterraneo Ricerca e Comunicazione – instytut założony w 1991 roku w Terminii Imerese we Włoszech, jest specjalistyczną organizacją szkoleniową. Współpracując z lokalnymi władzami, Instytut organizuje interdyscyplinarne kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym kursy dla dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Instytut zorganizował w Palermo i okolicy sieć zrzeszonych szkół i placówek oświatowych. Organizacja dysponuje wiedzą i dużym doświadczeniem w dziedzinie podnoszenia poziomu nauczania w szkołach oraz wykorzystania ICT (technologii informatyczno – kumunikacyjnych) jako narzędzia przeciwdziałania społecznej marginalizacji. Instytut prowadzi warsztaty w ramach Animowanej Debaty oraz podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykorzystania ICT w rozwoju społecznym w trakcie opracowywania Poradnika dla Istruktorów. Szkoły zrzeszone pod auspicjami Instytutu oraz instytucje partnerskie będą uczestniczyć w kampanii informacyjno – promocyjnej projektu.

Societatea Romana de Educatie Permanenta

logo SREP

Societatea Romana de Educatie Permanenta z Bukaresztu w Rumunii jest placówką edukacyjną założoną w 2001 roku w celu wdrażania innowacyjnych metod nauczania. Prowadzi doradztwo w dziedzinie zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji (IT oraz e-learning), organizuje kursy komputerowe oraz zapewnia techniczną pomoc dla prywatnych firm i organizatorów ICT. Specjalizuje się głównie we wdrażaniu oprogramowania edukacyjnego, kursów i programów w zakresie ICT i ODL. Stowarzyszenie prowadzi regularne warsztaty Animowanej Debaty we współpracy z rumuńskim oddziałem Save the Children i przekaże swe doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania edukacyjnego w Poradniku dla Instruktorów.

Placówka Oświatowa EST

logo EST Placówka Oświatowa

Placówka Oświatowa EST jest pozaszkolną placówką oświatową kształcącą dzieci, młodzież i dorosłych. Placówka została założona w 1994 roku w Wadowicach w celu organizacji dodatkowych zajęć z przedmiotów, których oficjalny program szkolny był niewystarczający. Szkoła specjalizuje się głównie w nauczaniu języków obcych uzupełniając kursy językowe warsztatami z wykorzystaniem komputera i Internetu. Wkład EST w realizację projektu dotyczy nauczania języka angielskiego, komunikacji i zastosowania ICT w nauczaniu. Placówka wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie organizując warsztatowy kurs języka angielskiego dla wszystkich polskich grup. Wskazówki dotyczące sposobów nauczania podstawowej znajomości języka angielskiego w kontekście komunikacji pozawerbalnej zostaną zawarte w Poradniku dla Instruktorów.

START

…..Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki Bielsko-Biała – www.teatrgrodzki.pl…..
….. Bielskie Artistic Association „Grodzki Theatre” Bielsko-Biała Poland …..

Publikacja została wydana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Wyrażone w publikacji poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autorów i w żaden sposób nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej
This publication has been produced with the financial assistance of the European Community. The views exspressed herein are those of Bielsko Artistic Association Grodzki Theatre and can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of the European Commision.

Wróć do poprzedniej strony