Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”– edycja 2023

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” informuje, że rusza nabór wniosków w ramach Programu Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”– edycja 2023

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” w 2023 roku realizuje program Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”– edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 1.338.660,00 PLN.

Opieka wytchnieniowa to działanie zmierzające do zwiększenia wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin  lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie  z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą  niepełnosprawną i sprawowaniu całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną

Wsparciem w postaci usług opieki wytchnieniowej objętych zostanie co najmniej 242 członków rodzin bądź opiekunów osób niepełnosprawnych w podziale na:

 1. usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennej wobec co najmniej 8 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy),
 2. usługi opieki wytchnieniowej w formie całodobowej wobec co najmniej 242 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy). 

Zadanie realizowane przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” będzie na terenie:

 • województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem m. Bielsko-Biała;
 • województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu wadowickiego i powiatu oświęcimskiego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”– edycja 2023 proszone są o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie  poniższych dokumentów wraz z kopią orzeczenia  do Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki”, ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko- Biała według poniższego grafiku:

Poniedziałek: 07.30- 11.30
Wtorek: 07.30- 11.30
Środa: 11.30- 15.30
Czwartek: 11.00- 17.00
Piątek: 07.30- 11.30

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny (stanowiącej załącznik nr 5 do Programu), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/ pielęgniarka.  Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (według zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności trafią właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.  Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usług opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Kryteria punktacji:
Osoba ze skali FIM, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno‐wychowawczego czy internatu– 20 pkt 

Osoba ze skali FIM, która korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno‐wychowawczego czy internatu – 15 pkt 

Osoba poza skalą FIM, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno‐wychowawczego czy internatu – 10 pkt 

Osoba poza skalą FIM, która korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno‐wychowawczego czy internatu– 5 pkt

Dokumenty będą przyjmowane w terminie od 08 maja 2023 r do 26 maja 2023 r.

Wyniki zostaną ogłoszone 02 czerwca 2023 r., a planowany termin rozpoczęcia usług to 12 czerwca 2023 r. 

Realizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem : 787 953 182 

Załączniki:

 1. Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 (pdf)
  Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 (xdoc)
 2. Załącznik nr 3 – Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 (pdf)
  Załącznik nr 3 – Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 (xdoc)
 3. Załącznik nr 5 – Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny. (pdf)
  Załącznik nr 5 – Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny. (xdoc)
 4. Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. (pdf)
  Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. (xdoc)
 5. Oświadczenie (pdf)
  Oświadcznie (xdoc)
Wróć do poprzedniej strony