Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

PROJEKT „DIVA” – RÓŻNORODNOŚĆ, INTEGRACJA I DOSTĘPNOŚĆ W SZTUCE

 

W styczniu br. rozpoczęła się realizacja nowego projektu artystycznego autorstwa greckiej grupy teatralnej THEAMA (Ateny), w którym obok Teatru Grodzkiego uczestniczy także Teatr Gato Escaldado z Lizbony:  http://www.teatrgrodzki.pl/projekty/diva-roznorodnosc-integracja-i-dostepnosc-w-sztuce/

Głównym celem projektu jest promocja idei teatru inkluzywnego poprzez angażowanie do działań kreatywnych osób z niepełnosprawnościami i tworzenie wraz z nimi spektakli teatralnych o wysokich walorach artystycznych. Najważniejszym rezultatem inicjatywy będzie wystawienie widowiska opartego na motywach „Trojanek” Eurypidesa, zrealizowanego w wersji filmowej oraz na żywo z międzynarodową obsadą aktorską.

W grudniu 2023 planowany jest cyfrowy pokaz spektaklu, a w lecie 2024 odbędą się trzy premiery – w Portugalii, Polsce i Grecji. W pierwszych trzech miesiącach realizacji projektu trwały przygotowania do rozpoczęcia prac nad wspólnym widowiskiem. W marcu Teatr Grodzki zakończył otwarty nabór do polskiej obsady „Trojanek”, prowadzony przede wszystkim poprzez dystrybucję ulotek i plakatów informujących o planowanych działaniach i możliwości wzięcia w nich udziału. Dodatkowo wykorzystane zostały bezpośrednie kontakty z instytucjami wspierającymi środowiska zagrożone społecznym wykluczeniem w Bielsku-Białej i okolicach, w szczególności: osoby z niepełnosprawnością intelektualną (Warsztat Terapii Zajęciowej „Jesteś Potrzebny!” i “Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej i Bestwinie), pacjentów psychiatrycznych (Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka), osoby niesłyszące (Polski Związek Głuchych) i osoby niewidome (Polski Związek Niewidomych – Koło w Bielsku-Białej). Próby widowiska, w którym wystąpią lalki bogów greckich – Posejdona i Ateny oraz branek trojańskich zakończą się w czerwcu, a ich artystyczne rezultaty zostaną nagrane w plenerze i następnie włączone do materiału filmowego zawierającego także sceny przygotowane w Grecji i Portugalii.

————————————————————————–

A new artistic project by the Greek theater group THEAMA (Athens) began in January this year, with the Gato Escaldado Theater from Lisbon participating alongside the Grodzki Theater: http://www.teatrgrodzki.pl/projekty/diva-roznorodnosc-integracja-i-dostepnosc-w-sztuce/

The main goal of the project is to promote the idea of inclusive theater by involving people with disabilities in creative activities and creating with them theatrical performances of high artistic value. The most important result of the initiative will be the staging of a show based on the motives of Euripides’ „The Trojans,” realized as a digital and live performances with an international cast of actors. A screening of the digital performance is planned for December 2023, and three premieres – in Portugal, Poland and Greece – will take place in the summer of 2024. In the first three months of the project, preparations were underway to begin work on the joint show. In March, the Grodzki Theater completed an open call for the Polish cast of „Trojan Women” conducted primarily through the distribution of flyers and posters informing people about the planned activities and the possibility of taking part in them. In addition, direct contacts were used with institutions supporting people at risk of social exclusion in Bielsko-Biała and its surroundings, in particular: people with intellectual disabilities (the Occupational Therapy Workshop „You are needed!” and „Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy in Bielsko-Biała and Bestwina), psychiatric patients (Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka), deaf people (Polish Association of the Deaf) and blind people (Polish Association of the Blind – Branch in Bielsko-Biała). Rehearsals for the show, which will feature puppets of the Greek gods Poseidon and Athena and the Trojan branes, will conclude in June, and their artistic results will be recorded outdoors and then included in the footage, which also includes scenes prepared in Greece and Portugal.

 

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony