Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Rusza kolejny projekt Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku–Białej

Usługi asystenckie i opiekuńcze na terenie powiatu bielskiego. Rusza kolejny projekt Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku–Białej

Informujemy, iż od października 2016 r. do kwietnia 2017 r. (rozpoczęcie projektu wrzesień 2016 r.) mieszkańcy powiatu bielskiego będą mieli możliwość skorzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej oraz opiekuna osób niesamodzielnych 60+ w ramach projektu pn. „Usługi społeczne szansą na niezależność”.

Cel projektu:  zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu bielskiego reprezentujących dwie grupy: 15 osób niepełnosprawnych oraz 5 osób niesamodzielnych 60+ (w tym 13 kobiet i 7 mężczyzn).

Rodzaj wsparcia dla uczestników:

  • usługi asystenckie i opiekuńcze
  • indywidualne doradztwo: psycholog, prawnik, mediator, pracownik socjalny, lekarz, pielęgniarka

Czas realizacji projektu:  01.09.2016 r. – 30.04.2017 r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

  • osoby zamieszkałe na terenie powiatu bielskiego
  • osoby niepełnosprawne

Niezbędny dokument: ksero orzeczenia o (stopniu) niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego) poświadczonego za zgodność z oryginałem przez składającego.

Preferowane będą osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.

  • osoby niesamodzielne, które z uwagi na wiek 60+, stan zdrowia wymagają pomocy

Niezbędny dokument:  zaświadczenie o stanie zdrowia tj. ksero odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia.

Preferowane będą osoby, które ze względu na wiek- 60+, stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować środowisku.

Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Czas trwania rekrutacji i informacje:

Do dnia: 30 września 2016 r. do godz. 12.00

Siedziba: BSA Teatr Grodzki, ul. S. Sempołowskiej 13, pok. 128, I piętro
Telefon:  (33) 496 52 19 lub 693 887 115
Mail: agnieszka@teatrgrodzki.pl
Koordynatorka projektu: Agnieszka Maj

Uwaga! Rekrutacja zostanie zamknięta po zgłoszeniu się 30 osób.

Po wstępnej ocenie formalnej kandydatów na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych z załącznikami  nastąpią indywidualne rozmowy z każdym kandydatem, badające motywację, potrzeby i oczekiwania tzw. wywiady diagnostyczne oraz zebrane zostaną niezbędne dokumenty tj. zgoda na   zbieranie   i   przetwarzanie  swoich  danych   osobowych oraz   wykorzystanie swojego  wizerunku   w   celach   promocji   projektu   i   udokumentowania   realizowanych działań oraz oświadczenie o dochodzie z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

  1. Regulamin rekrutacji do projektu (PDF »)
  2. Formularz zgłoszeniowy dla osób niepełnosprawnych (PDF », DOC »)
  3. Formularz zgłoszeniowy dla osób niesamodzielnych (PDF », DOC »)

 

logotypy-ue

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony