Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Zakończenie realizacji projektu ,,Usługi społeczne dla seniorów. Edycja 2”.

Z dniem 31.08.2020 r. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” zakończyło realizację projektu ,,Usługi społeczne dla seniorów. Edycja 2”. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych. Wartość całkowita projektu wynosiła  337 500,00 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 313 875,00 zł tj. 93 %

Głównym celem projektu  realizowanego na terenie powiatu bielskiego oraz miasta Bielsko-Biała był wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wobec 40 mieszkańców i mieszkanek wyżej wymienionego obszaru, w tym 20 osób niesamodzielnych doświadczających wykluczenia społecznego oraz 20 opiekunów i opiekunek faktycznych, w tym osób doświadczających wykluczenia społecznego w okresie od 01 grudnia  2019 do 31 sierpnia 2020.

W ramach realizacji projektu wdrożono następujące formy wsparcia dla uczestniczek i uczestników projektu: usługi asystenckie i opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze- usprawniające psychoruchowo i coach’ingowe, usługi  teleopieki oraz usługi szkoleniowe dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” deklaruje gotowość do  świadczenia usług asystenckich oraz specjalistycznych usług opiekuńczych- usprawniających psychoruchowo dla osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach zapewnienia trwałości projektu w ciągu 9 miesięcy od dnia zakończenia projektu.

Liczba miejsc świadczenia usług asystenckich: 10

Liczba miejsc specjalistycznych usług opiekuńczych- usprawniających psychoruchowo: 4

Skorzystanie z powyższych usług wiąże się z ponoszeniem 100% odpłatności przez osoby korzystające.

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony