Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Zaproszenie na szkolenie

Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza na szkolenie

„Zamknięcie roku podatkowego i sprawozdawczość finansowa
w organizacjach pozarządowych”

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków, wolontariuszy, pracowników.

Szkolenie będzie podzielone na dwa dni:

  • 01.03.2013 r. w godzinach 16:00 – 19:00
  • 02.03.2013 r. w godzinach 09:00 – 15:00

Program obejmował będzie następujące zagadnienia:

1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych przez organizacje pozarządowe, z uwzględnieniem regulacji szczególnych dotyczących prowadzenia wyłącznie działalności statutowej.

2. Najważniejsze problemy dotyczące rachunkowego ujęcia realizacji celów statutowych w ramach działalności pożytku publicznego:

a)      źródła finansowania poszczególnych typów działalności organizacji – nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej;

b)      kalkulacja przychodów i kosztów w ramach działalności odpłatnej;

c)      moment przekształcenia się działalności statutowej w działalność gospodarczą;

d)      sprzedaż przedmiotów darowizny a zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

3. Praktyczne omówienie przychodów i kosztów oraz ustalanie wyniku finansowego w organizacjach pozarządowych.

4. Wyodrębnienie wyniku finansowego działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.

5. Szczegółowe omówienie pozycji bilansu i rachunku wyników z uwzględnieniem funduszy tworzonych przez organizacje pozarządowe.

6. Obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, z uwzględnieniem nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej 23 marca 2011r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U. Nr . 80 poz. 434).

7. Ustalanie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym oraz w wariancie kalkulacyjnym a działalność statutowa i gospodarcza organizacji.

8. Rozliczanie wyniku finansowego z lat ubiegłych.

9. Przeznaczenie zysku oraz sposób pokrycia straty.

Szkolenie odbędzie się w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki
przy ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej, piętro I, p.125

Zgłoszenia osób chętnych do udziału przyjmowane są w Inkubatorze Trzeciego Sektora przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki w Bielsku-Białej przy ul. Sempołowskiej 13. Formularz zgłoszeniowy >>  można także wysłać mailem na adres: szymik@teatrgrodzki.pl lub faksem na nr 33 496 52 19.

Złożenie formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem na obydwa dni.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dn. 28.02.2013 r. o godzinie 12:00 

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
W związku z dużym zainteresowaniem, w szkoleniu może wziąć udział 1 osoba z organizacji.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!
Ukończenie szkolenia potwierdzane jest zaświadczeniem.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony