Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”– edycja 2022

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” w okresie od 01 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. realizuje program Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”– edycja 2022. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 3.843.829,20 PLN.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.

Wsparciem w postaci usług opieki wytchnieniowej objętych zostanie co najmniej 340 członków rodzin bądź opiekunów osób niepełnosprawnych w podziale na:

  1. a) usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennej wobec co najmniej 100 osób niepełnosprawnych, w tym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy),
  2. b) usługi opieki wytchnieniowej w formie całodobowej wobec co najmniej 302 osób niepełnosprawnych, w tym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy).

 

Zadanie realizowane przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” będzie na terenie:

  • województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem m. Bielsko-Biała, powiatu bielskiego, powiatu pszczyńskiego, powiatu żywieckiego;
  • województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu wadowickiego i powiatu oświęcimskiego.

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony