Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Usługi asystenckie i opiekuńcze w Bielsku-Białej – rusza kolejny projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej i BSA Teatr Grodzki

Miło nam poinformować, że od lipca 2016 r. do kwietnia 2018 r. (rozpoczęcie projektu – maj 2016 r. ) mieszkańcy Bielska-Białej będą mieli możliwość  skorzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej oraz opiekuna osób starszych w ramach projektu pn. „ Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez zapewnienie kompleksowego systemu wsparcia osobom korzystającym z usług opiekuńczych z terenu Miasta Bielsko-Biała. Projektem objętych zostanie łącznie 90 osób (w tym 64 kobiety, 26 mężczyzn) z czego Partner – BSA Teatr Grodzki obejmie wsparciem 30 osób przede wszystkim niepełnosprawnych, samotnych, chorych, niesamodzielnych,
w podeszłym wieku.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01. 05.2016 do 30.04.2018 r. na terenie Miasta Bielsko-Biała. W ramach niniejszego projektu zaplanowano kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i podniesienie poziomu ich osiągalności poprzez działalność opiekunki/opiekuna, asystentki/asystenta osoby niesamodzielnej, organizację pomocy sąsiedzkiej i rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie (teleopieka).

BSA Teatr Grodzki jako Partner zaprasza 24 osoby z niepełnosprawnością (17 K i 7 M) i 6 osób starszych (4K i 2M), które spełniają następujące kryteria ( w pierwszej kolejności)

  • osoby w trudnej sytuacji finansowej;
  • osoby niesamodzielne ze względu na wiek, chorobę
  • osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia;
  • osoby zamieszkałe na terenie miasta Bielsko-Biała.

Zapraszamy zainteresowane osoby, spełniające wyżej wymienione kryteria do zgłaszania chęci udziału w projekcie  do dnia 12 lipca 2016 r. do godz. 12.00  w siedzibie BSA Teatr Grodzki,
ul. S. Sempołowskiej 13, pok. 128, I piętro lub telefonicznie: (33) 496 52 19 lub 693 887 115 

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony