Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

WEBINAR DREAM THEATRE


PREZENTACJA MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU POŚWIĘCONEGO WYKORZYSTANIU DRAMATERAPII W PRACY Z PACJENTAMI PSYCHIATRYCZNYMI NA RZECZ ICH SPOŁECZNEJ INTEGRACJI

11 czerwca 2024 (wtorek) godz. 16.00 – 18.00

ONLINE        https://meet.google.com/smo-ztsh-wir

Webinar jest organizowany w ramach realizacji projektu „Dream Theatre” przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program Erasmus+) i we współpracy organizacji  z pięciu krajów: Polski, Hiszpanii, Islandii, Włoch i Serbii. Program sesji obejmie prezentację najważniejszych osiągnięć inicjatywy, ze szczególnym uwzględnieniem refleksji nad sprawdzonymi w praktyce i skutecznymi metodami aktywizowania i wzmacniania osób chorych psychicznie. Przedstawione zostaną również opracowane w projekcie materiały instruktażowe i edukacyjne, między innymi model usług dramaterapeutycznych  i platformę operacyjną dla profesjonalistów służącą wymianie dobrych praktyk, doskonaleniu umiejętności, wspieraniu współpracy i tworzeniu sieci kontaktów w zakresie terapii dramą zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim. 

Zapraszamy do udziału personel medyczny oraz terapeutów, artystów, instruktorów sztuki, pracowników organizacji pozarządowych, a także tych wszystkich, którym bliska jest problematyka zdrowia psychicznego, działań twórczych i wspierania społecznej spójności.

WEBINAR BĘDZIE PROWADZONY W JĘZYKU ANGIELSKIM.

UDZIAŁ W SESJI JEST BEZPŁATNY !

DREAM THEATRE WEBINAR
PRESENTATION OF AN INTERNATIONAL PROJECT ON THE USE OF DRAMA THERAPY IN WORKING WITH PSYCHIATRIC PATIENTS FOR THEIR SOCIAL INTEGRATION
11 June 2024 (Tuesday) 16.00 – 18.00

ONLINE       https://meet.google.com/smo-ztsh-wir
The webinar is organised as part of the implementation of the ‘Dream Theatre’ project with the financial support of the European Commission (Erasmus+ Programme) and in the collaboration of organisations from five countries: Poland, Spain, Iceland, Italy and Serbia. The programme of the session will include a presentation of the main achievements of the initiative, with a particular focus on reflecting on field-tested and effective methods of activating and empowering people with mental illness. Instructional and educational materials developed by the project will also be presented, including a model for drama therapy services and an operational platform for professionals to exchange good practices, improve skills, foster cooperation and networking in the field of drama therapy at both local and European level.

We invite medical staff and therapists, artists, art instructors, NGO workers, and all those who have an interest in mental health, creative activities and the promotion of social cohesion.

THE WEBINAR WILL BE CONDUCTED IN ENGLISH.
PARTICIPATION IN THE SESSION IS FREE OF CHARGE !

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony