Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Zapytanie ofertowe

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki realizujące wraz z partnerami projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na doradztwo księgowe dla PES z terenu powiatów: bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego i m. Bielsko- Biała

Ofertę należy złożyć w terminie do  23 września 2015 r. do godziny 10.00:

  • osobiście w Biurze Zamawiającego (adres: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała), – oryginał dokumentów bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
  • drogą pocztową (Biuro Zamawiającego – adres: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Zapytanie ofertowe OWES/2015/księgowe”) – oryginał dokumentów bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
  • drogą emailową (podpisane skany dokumentów należy przesłać na adres owes@teatrgrodzki.pl)

Decyduje data wpływu.

Treść zapytania (PDF) »

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony